Aktuality

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie 3. blok – Zverejnenie

Zverejnenie podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach vo veci ”Atómová elektráreň Mochovce VVER 4×440 MW 3. stavba”

Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka:

Predprevádzková bezpečnostná správa MO34

Kapitola 1 – Úvod

Kapitola 2 – Všeobecná charakteristika JE MO34 a jej projektu

Kapitola 3 – Riadenie bezpečnosti a požiadavky na kvalitu

Kapitola 4 – Ohodnotenie umiestnenia JE MO34 z hľadiska jadrovej bezpečnosti

Kapitola 5 – Aspekty projektu JE MO34

Kapitola 6 – Opis systémov JE a ich porovnanie s projektom

Kapitola 7 – Analýzy bezpečnosti

Kapitola 8 – Postup uvedenia JE MO34 do prevádzky

Kapitola 9 – Podmienky prevádzky

Kapitola 10 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky

Kapitola 11 – Zabezpečenie radiačnej ochrany

Kapitola 12 – Havarijná pripravenosť

Kapitola 13 – Vplyv JE MO34 na životné prostredie

Kapitola 14 – Opis nakladania s rádioaktívnymi odpadmi

Kapitola 15 – Postup vyraďovania JE MO34 z prevádzky

Aktualizácia: 15.12.2021