Oblasť stavebného úradu pre jadrové zariadenia

Prehľad právnych predpisov v oblasti stavebného úradu pre jadrové zariadenia

Zákony:

  • Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (po zapracovaní noviel s účinnosťou od 01. 03. 2024 do 31. 03. 2025)
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (po zapracovaní noviel s účinnosťou od 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025)
  • Zákon č. 200/2022 Z. z.  o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025
  • Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 04. 2025
  • Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.04.2025
  • Zákon č. 172/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  • Zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy
  • Zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyhlášky:

Preklikom na číslo zákona alebo vyhlášky je prístupná jeho verzia prebratá z webového sídla www.slov-lex.sk.

Aktualizácia: 07.05.2024