Oblasť stavebného úradu pre jadrové zariadenia

Prehľad právnych predpisov v oblasti stavebného úradu pre jadrové zariadenia

Zákony:

  • Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (po zapracovaní noviel s účinnosťou od od 01. 01. 2022)
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhlášky:

Preklikom na číslo zákona alebo vyhlášky je prístupná jeho verzia prebratá z webového sídla www.slov-lex.sk.

Aktualizácia: 15.11.2022