Kompetentné orgány pre HP

Organizácie dotknuté havarijnou pripravenosťou

Kompetencie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy dotknutých havarijnou pripravenosťou sú definované v zákone NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).

Podľa tohto zákona rozhodujúce kompetencie v oblasti havarijného plánovania a havarijnej odozvy majú:

Ministerstvo vnútra SR (§ 11 kompetenčného zákona)

Je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany a hasičskej ochrany, v oblasti zabezpečenia činnosti ústredného krízového štábu a v oblasti koordinácie výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy.

Podmienky na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva ustanovuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Podrobnosti sú ustanovené najmä vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov, vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii a vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

Civilná ochrana zahŕňa, v oblasti havarijnej pripravenosti a havarijnej odozvy, najmä tieto úlohy a opatrenia:

 • organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,
 • organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
 • poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,
 • zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,
 • vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,
 • organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,
 • posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
 • zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.

Bližšie informácie o opatreniach civilnej ochrany, postupoch a zavádzaní týchto opatrení je možné nájsť na webovej stránke sekcie integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra SR.

Úrad jadrového dozoru SR (§ 29 kompetenčného zákona)

Je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru, zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a jadrových materiálov zabezpečovanou držiteľom príslušného povolenia. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúce sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.

Kompetencie a zodpovednosti Úradu jadrového dozoru sú ustanovené v zákone č. 541/2004 Z. z. Podrobnosti o kompetenciách úradu sú  na tejto webovej stránke.

Ministerstvo zdravotníctva SR (§ 19 kompetenčného zákona)

Je ústredným orgánom štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia. Ochranu verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany usmerňujú a kontrolujú  orgány verejného zdravotníctva. V súvislosti s havarijnou pripravenosťou a odozvou na havárie orgány verejného zdravotníctva:

 • vydávajú povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu, v rámci povoľovacieho konania posudzujú, okrem iného, aj havarijné plány pracoviska,
 • určujú podmienky na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,
 • nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia ionizujúcim žiarením,
 • vykonávajú štátny zdravotný dozor na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • monitorujú radiačnú situáciu v životnom prostredí na Slovensku, zabezpečujú činnosť ústredia radiačnej monitorovacej siete a informujú inštitúcie Európskej únie o radiačnej situácii v Slovenskej republike,
 • podieľajú sa na riešení mimoriadnych situácií pri strate kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pri náleze zdrojov žiarenia neznámeho pôvodu,
 • navrhujú vykonanie ochranných opatrení pri ohrození verejného zdravia,
 • poskytujú odborné usmernenia a informácie osobám, ktoré prišli do kontaktu s rádioaktívnym žiaričom alebo boli ožiarené,
 • poskytujú informácie verejnosti o radiačnej situácii, ohrozeniach verejného zdravia a možnom ožiarení

Požiadavky na havarijnú pripravenosť pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením pracovníkov a obyvateľov pri havarijných situáciách upravujú najmä:

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2018 Z. z., o zabezpečení radiačnej ochrany

Bližšia informácie o opatreniach, postupoch a zavádzaní opatrení súvisiacich s ochranou pred ionizujúcim žiarením a o monitorovaní je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Aktualizácia: 06.09.2022