Kontakty

Sídlo úradu

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27
820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov

Tel: 02/58 221 111
Fax: 02/58 221 166

Pracovisko v Trnave

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Okružná 5
918 64 Trnava

Tel: 033/599 1201
Fax: 033/599 1190


Kontakty na predstaviteľov ÚJD SR

E-mail: predseda@ujd.gov.sk
E-mail: podpredseda@ujd.gov.sk
E-mail: generalnytajomnik@ujd.gov.sk

Kontakt pre médiá

Kancelária úradu
Tel: 02/58 221 138
E-mail: info@ujd.gov.sk

Úradné hodiny ÚJD SR: pracovné dni 9.00 – 14.00 h
Podania zasielajte na adresu: podatelna@ujd.gov.sk
Úrad prijíma el. zásielky v dátových formátoch: rtf, docx, doc, pdf, txt, bmp, jpg, png, tiff
Elektronická komunikácia: prostredníctvom eID cez slovensko.sk

Vaše odkazy, otázky a podnety zasielajte na adresu: info@ujd.gov.sk
Správy súvisiace s dodržiavaním štandardov IS VS: standard@ujd.gov.sk

Kontakty na organizačné útvary ÚJD SR

Fakturačné údaje

IČO: 3084 4185
DIČ: 2020 8692 24
Bankové spojenie – IBAN: SK98 8180 0000 0070 0006 1905


PGP kľúč na bezpečnú komunikáciu

Identifikátor kľúča: UJD SR
Odtlačok kľúča: 620C ECF5 001C 7505 7AD0 D44E 2288 91AA 2D44 089A

    *Povinný údaj

    **Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na spätný kontakt a odpoveď na vašu správu. Lehota uchovávania osobných údajov, ktorá sú evidovaná v Registratúrnom poriadku Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, sa spravuje lehotou uloženia v závislosti od prideleného znaku uloženia v zmysle Registratúrneho plánu úradu. Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky dávate súhlas pre spracúvanie vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári na účel zaslania akejkoľvek otázky. Za účelom podania sťažnosti, petície a infožiadosti postupujte podľa informácií dostupných na podstránke Informovanie verejnosti. Ďalšie informácie, vrátane vášho práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať, nájdete v našej Informačnej povinnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

    Aktualizácia: 27.11.2023