Medzinárodná stupnica INES

Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) slúži na hodnotenie udalosti z hľadiska jadrovej bezpečnosti a ochrany pred rádioaktívnym žiarením. Bola vytvorená s cieľom pomôcť verejnosti porozumieť závažnosti udalosti, najmä nehôd a havárie predovšetkým na jadrových elektrárňach. V súčasnej dobe je hodnotenie podľa stupnice rozšírené aj na udalosti súvisiace s rádioaktívnymi žiaričmi a zdrojmi ionizačného žiarenia a s prepravou rádioaktívnych materiálov, odpadov a jadrového paliva. Predstavuje kritériá pre hodnotenie akejkoľvek udalosti spojenej s radiáciou a rádioaktívnymi materiálmi, vrátane udalostí týkajúcich sa prepravy.

Dôvodom pre jej zavedenie bola chybná interpretácia niektorých udalostí na atómových elektrárňach a obyvateľstvo nemalo spoľahlivý návod na zhodnotenie ich skutočného významu vo vzťahu k bezpečnosti nich samých.

Udalosti na atómových elektrárňach a jadrových zariadeniach sú hodnotené podľa troch základných kritérií:

 • dopad na ľudí a životné prostredie
 • vplyv na rádiologické bariéry a ovládanie zariadenia, v ktorom sa nakladá so značnými množstvami rádioaktívnych materiálov
 • vplyv na ochranu do hĺbky

Stupnica INES:

 • 7 – veľmi vážna havária
 • 6 – vážna havária
 • 5 – havária s účinkami na okolie
 • 4 – havária s lokálnymi následkami
 • 3 – vážna nehoda
 • 2 – nehoda
 • 1 – odchýlka od normálneho stavu
 • 0 – mimo stupnice

Udalosti na stupnici od 1 do 3 sú definované ako nehody, udalosti na stupnici od 4 do 7 sú zaradené medzi havárie. Udalosti, ktoré nie sú bezpečnostne významné sa klasifikujú ako stupeň 0 – mimo stupnice. Udalosti, ktoré sa netýkajú radiačnej alebo jadrovej bezpečnosti, sa touto stupnicou neklasifikujú.

Aktualizácia: 15.11.2022