Dozor nad nakladaním s RAO

Rádioaktívny odpad (RAO) je odpad, ktorý obsahuje rádioaktívny materiál a nemá žiadne ďalšie využitie. Rádioaktívne odpady sú zvyčajne vedľajším produktom výroby energie z jadra a iných použití jadrového štiepenia či jadrových technológií, napríklad vo výskume alebo v medicíne. Rádioaktívny odpad je nebezpečný väčšine foriem života a prostrediu a je regulovaný vládnymi inštitúciami z dôvodu ochrany zdravia človeka a prostredia.

 

Tvorba rádioaktívneho odpadu

Rádioaktívny odpad vzniká:

  • pri výrobe elektrickej energie z jadrového paliva
  • pri činnostiach súvisiacich s výrobou elektrickej energie z jadrového paliva
  • pri vyraďovaní jadrového zariadenia

Atómový zákon definuje RAO ako akékoľvek nevyužiteľné materiály v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, ktoré pre obsah rádionuklidov v nich alebo pre úroveň ich kontaminácie rádionuklidmi nemožno uviesť do životného prostredia. Osobitnou skupinou RAO sú RAO, ktoré vznikajú pri využívaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, zdravotníctve a výskume – tzv. inštitucionálne rádioaktívne odpady (IRAO).

Množstvo a aktivitu vznikajúceho RAO musí jeho pôvodca, podľa platných právnych predpisov technickými a organizačnými opatreniami udržiavať na čo najnižšej racionálne dosiahnuteľnej úrovni. Program minimalizácie tvorby RAO, ktorý je pravidelne vyhodnocovaný, je súčasťou dokumentácie kvality každého jadrového zariadenia. Medziročný trend tvorby RAO má dlhodobo klesajúci charakter.

Z hľadiska ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia je RAO venovaná zodpovedajúca pozornosť prostredníctvom požiadaviek systému nakladania s ním.

Nakladanie s rádioaktívnym odpadom

Požiadavky súvisiace s nakladaním s RAO sú definované v atómovom zákone a vo vyhláške ÚJD SR č. 30/2012 Z. z. Pod termínom nakladanie s RAO sa rozumie integrovaný systém zahŕňajúci zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úpravu, manipuláciu a ukladanie RAO z JZ, úprava a ukladanie IRAO.

Na európskej úrovni bola prijatá Smernica Rady 2011/70/EURATOM z 19.07.2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, ktorú transponovala novela atómového zákona č. 143/2013 Z. z. s účinnosťou od 01.08.2013.

ÚJD SR vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou pri všetkých fázach nakladania s RAO z JZ a aj pri záverečných fázach nakladania s IRAO.

Súčasná stratégia nakladania s RAO v SR je založená na nasledovných krokoch:

  • úprava RAO do formy vhodnej na uloženie alebo dlhodobé skladovanie
  • ukladanie veľmi nízkoaktívnych a nízkoaktívnych RAO do povrchového úložiska a dlhodobé skladovanie RAO neprijateľného do povrchového úložiska
  • výskum a vývoj hlbinného úložiska na ukladanie RAO neprijateľného do povrchového úložiska

Táto stratégia je v súlade so Spoločným dohovorom o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (oznámenie MZV SR č. 125/2002 Z. z.), ktorý SR ratifikovala ako jedna z prvých členských krajín MAAE, koncom septembra 1998 a je základom pravidelne spracovávanej a predkladanej Národnej správy SR o bezpečnosti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s RAO.

Všetky činnosti pri nakladaní s RAO musia smerovať k jeho bezpečnému uloženiu. V špecializovaných zariadeniach sa RAO spracúva a upravuje do formy vhodnej na jeho skladovanie alebo trvalé uloženie. Rádioaktívny odpad je spracovávaný spaľovaním, vysokotlakovým lisovaním, fixáciou do cementovej, sklenej, bitúmenovej, parafínovej a geopolymérovej matrice.

Ukladanie rádioaktívneho odpadu

Záverečným krokom v procese nakladania s RAO je jeho ukladanie, ktoré je v atómovom zákone definované ako trvalé umiestnenie do úložiska. Základnou požiadavkou na úložisko je, aby pri prevádzke, počas inštitucionálnej kontroly i po jej ukončení nedošlo k takému úniku rádionuklidov do životného prostredia, ktoré by spôsobilo radiačnú expozíciu vyššiu, ako sú hodnoty stanovené platnými zákonnými predpismi.

Bezpečnosť ukladania sa dosahuje izoláciou upraveného RAO od životného prostredia s použitím inžinierskych a prirodzených bariér. Pre povrchové ukladanie RAO je v SR v prevádzke Republikové úložisko RAO (RÚ RAO) v Mochovciach, ktoré získalo súhlas k trvalej prevádzke v novembri 2001. V roku 2011 získalo RÚ RAO od ÚJD SR povolenie na prevádzku JZ, ktoré je v zmysle novely zákona č. 143/2013 Z. z. už bez časového obmedzenia platnosti.

Pre zabezpečenie ukladania RAO, ktorý nie je uložiteľný v povrchovom type úložiska, sa v súčasnosti uvažuje o alternatívach, z ktorých jednou je vybudovanie hlbinného úložiska v SR a ďalšou je vývoz vyhoretého jadrového paliva na uloženie do zahraničia. SR sa zaoberá aj myšlienkou vybudovania interregionálneho hlbinného úložiska RAO.

Aktualizácia: 15.11.2022