Informácie k MO 34

Priebeh

Dňa 12.12.2016 doručili zástupcovia Slovenských elektrární, a. s. (SE, a. s.), na Úrad jadrového dozoru SR žiadosť o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3. a 4. blok do prevádzky. SE, a. s. súčasne v žiadosti požiadali o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a o povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení. K žiadosti bola priložená príslušná dokumentácia obsahujúca 377 príloh.

Úrad jadrového dozoru SR začal vo veci vydania príslušných povolení správne konanie (správne konanie č. 3720 – 2016) a informoval dotknuté orgány štátnej správy. Úrad o tejto skutočnosti tiež informoval všetkých potenciálnych účastníkov konania (verejnosť, ktorá mala záujem zapojiť sa do konania) prostredníctvom verejnej vyhlášky.

Po predbežnom vyhodnotení uvedenej dokumentácie bola predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia v uvedenej veci.

Dokumentácia, z ktorej úrad vylúčil citlivé informácie bola prístupná verejnosti od 16.03.2017 do 30.06.2017. Účastníci konania využili možnosť nazerania do spisu a písomne uplatnili pripomienky k dokumentácii v stanovenom termíne do 31.07.2017.

Po predbežnom vyhodnotení pristúpil úrad k obsahovému hodnoteniu predloženej dokumentácie. Úrad hodnotil najmä súlad obsahu dokumentácie s požiadavkami legislatívnych predpisov. Pri hodnotení dokumentácie postupoval úrad v úzkej súčinnosti so žiadateľom – SE, a. s.

Výsledkom hodnotenia boli pripomienky úradu k dokumentácii, vrátane vecných pripomienok účastníkov konania, ktoré musí žiadateľ odstrániť, resp. musí svoje podanie doplniť.

Z vyššie uvedeného dôvodu vydal Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky dňa 28.08.2017 rozhodnutie (rozhodnutie č. 334-2017), ktorým prerušil správne konanie vo veci vydania povolení v súvislosti s dostavbou jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok.

Hlavným dôvodom prerušenia správneho konania boli nedostatky podania, ktoré boli vyvolané stavom pripravenosti jadrového zariadenia MO34 na vykonanie požadovaných skúšok a zdokumentovanie ich výsledkov.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zverejnil zoznam identifikovaných nedostatkov na svojom webovom sídle.

SE, a. s., postupne predkladali na úrad dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. Úrad jadrového dozoru SR priebežne hodnotil odstránenie nedostatkov v dokumentácii. Úrad jadrového dozoru SR písomne potvrdil SE, a. s., že nedostatky podania v dokumentácii boli odstránené v termíne, ktorý bol v súlade s požiadavkou rozhodnutia o prerušení správnych konaní (t. j. skôr ako 15.02.2018).

Dňa 22.06.2018 doplnili SE, a. s., písomne podanie v správnych konaniach, súvisiacich s vydaním povolenia na príjem čerstvého jadrového paliva do priestorov elektrárne na to určených (uzol čerstvého paliva). Doplnením podania SE, a. s., splnili podmienky pre pokračovanie v uvedených konaniach. Úrad jadrového dozoru informoval účastníkov konania o pokračovaní týchto konaní písomne a zverejnil podklady pre rozhodnutie na svojom webovom sídle.

Dňa 28.08.2018 doplnili SE, a. s., písomne podanie v správnych konaniach vo veci vydania povolenia na uvádzanie 3. a 4. bloku Mochovce do prevádzky a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa atómového zákona. Doplnením podania SE, a. s., splnili podmienky pre pokračovanie v uvedených konaniach. Úrad jadrového dozoru informoval účastníkov konania o pokračovaní týchto konaní písomne a zverejnil podklady pre rozhodnutie na svojom webovom sídle.

Úrad jadrového dozoru SR formou inšpekcie preveril, že zariadenia uzla čerstvého paliva sú pripravené na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom. Po získaní súhlasného stanoviska ostatných zúčastnených orgánov štátnej správy vydal Úrad jadrového dozoru SR dňa 29.10.2018 rozhodnutie č. 277/2018 (Povolenie na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom v uzle čerstvého paliva) a rozhodnutie č. 298/2018 (Povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu uzla čerstvého paliva a na predbežné užívanie uzla čerstvého paliva podľa stavebného zákona). Obe rozhodnutia sú zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR, na webovom sídle úradu, boli zverejnené formou verejnej vyhlášky v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov a boli zaslané účastníkom konania písomne.

Jeden z účastníkov konania sa odvolal (podal rozklad) voči rozhodnutiam č. 277/2018 a 298/2018. Úrad rozoslal všetkým účastníkom konania oznámenie o podanom rozklade a požiadal ich o vyjadrenie sa k nemu. Vec bola postúpená druhostupňovému správnemu orgánu, ktorým je podľa správneho poriadku SR predsedníčka úradu.

Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutia v celom rozsahu. Predsedníčka ÚJD SR ako odvolací (druhostupňový) správny orgán na základe návrhu ňou ustanovenej rozkladovej komisie rozhodnutiami č. 139/2019 P a 140/2019 P podaný rozklad voči napadnutým rozhodnutiam zamietla a potvrdila rozhodnutia úradu č. 277/2018 a 298/2018.

Na základe žiadosti prvostupňového správneho orgánu predĺžila predsedníčka úradu lehotu pre rozhodnutie vo veci vydania povolenia na uvádzanie 3. bloku do prevádzky a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom pre 3. blok o 6 mesiacov. Predĺženie lehoty pre rozhodnutie je odôvodnené veľkým rozsahom dodatočných kontrolných činností, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s opakovaným náhrevom a dochladzovaním 3. bloku.

ÚJD SR svojím rozhodnutím č. 205/2019 prerušil správne konanie vo veci vydania povolenia na uvádzanie 4. bloku MO34 do prevádzky a tiež súvisiace správne konanie vo veci vydania povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom na 4. bloku. Pre pokračovanie uvedených konaní stanovil rovnaké podmienky, ako boli rozhodnutím č. 334/2017 definované pre 3. blok (dosiahnutie pripravenosti na studenú hydroskúšku 4. bloku).

Úrad jadrového dozoru SR formou inšpekcie kontroluje pripravenosť 3. bloku Mochovce na uvádzanie do prevádzky. Súčasne kontroluje postup prác na 4. bloku MO34.

Správne konanie vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie 3. a 4. bloku podľa stavebného zákona po prerušení konania pokračuje od 19.08.2019.

Dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 3. stavba. Účastníci konania mali možnosť, aby počas ústneho pojednávania a pri ohliadke príslušných objektov a zariadení, ktoré sú predmetom konania, uplatnili svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili účastníci konania, zástupcovia SE, a.s., zástupcovia dotknutých orgánov a zástupcovia ÚJD SR.

ÚJD SR zverejnil podklady pre rozhodnutie vo veci žiadosti SE, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie 3. bloku Mochovce do prevádzky a súvisiacich povolení dňa 15.02.2020. Súčasťou podkladov pre rozhodnutie bol návrh/draft rozhodnutia vo veci a kapitola 13 Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 (Vplyv MO34 na životné prostredie). Zverejnenie podkladov pre rozhodnutie oznámil ÚJD SR účastníkom konania písomne. Účastníci konania a verejnosť mali možnosť sa vyjadriť k podkladom pre rozhodnutie v termíne od 15.04.2020.

ÚJD SR informoval verejnosť a účastníkov konania o výsledkoch prebiehajúcej kontroly materiálov potrubných dielov v MO34. ÚJD SR zverejnil predbežné výsledky kontrol kvality potrubných dielov i záverečné výsledky tejto kontroly vrátane rozsiahlej správy o výsledkoch týchto kontrol.

ÚJD SR zverejnil doplňujúce podklady pre rozhodnutie vo veci žiadosti SE, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie 3. bloku Mochovce do prevádzky nasledovne:
– Predprevádzkovú bezpečnostnú správu MO34 dňa 02.11.2020,
– Návrh/draft rozhodnutia vo veci dňa 22.01.2021.

ÚJD SR pristúpil k opätovnému zverejneniu podkladov pre rozhodnutie zvážiac nasledovné okolnosti:
– Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 k zverejneniu podkladov pre rozhodnutie zo dňa 15.02.2020.
– Relatívne veľký časový odstup medzi zverejnením podkladov pre rozhodnutie dňa 15.02.2020 a možným termínom pre jeho vydanie z hľadiska splnenia všetkých technických podmienok zo strany spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Oneskorenie splnenia technických podmienok pre vydanie samotného rozhodnutia bolo spôsobené ako opatreniami proti šíreniu nákazy koronavírusom COVID-19 v Slovenskej republike a ich aplikáciou v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a súvisiacim znížením tempa dokončovacích prác na 3. bloku, tak i potrebou vykonať rozsiahle dodatočné kontroly použitých materiálov na 3. bloku.
– Vzhľadom na povahu činnosti, ktorá je predmetom povoľovacieho konania, účasť domácej i zahraničnej verejnosti v rozhodovacom procese, ako aj vplyv epidemiologickej situácie na plnenie podmienok rozhodnutia žiadateľom o povolenie, mal ÚJD SR za to, že by zainteresované subjekty mali mať možnosť opätovne sa oboznámiť s aktuálnym stavom plnenia podmienok pre vydanie rozhodnutia.

Dňa 13.05.2021 vydal ÚJD SR rozhodnutie č. 156/2021 vo veci žiadosti SE, a.s. o vydanie povolenia na uvádzanie 3. bloku Mochovce do prevádzky a súvisiacich povolení. Účastníkom konania je toto rozhodnutie doručované verejnou vyhláškou v súlade s § 8 ods. 10 atómového zákona. Rozhodnutie ÚJD SR č. 156/2021 je zverejnené na Úradnej elektronickej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR a na webovom sídle ÚJD SR v sekcii „Informovanie verejnosti“ → „Správne konanie – MO34“. ÚJD SR vydal povolenia na uvádzanie 3. bloku Mochovce do prevádzky po ukončení kontroly kvality materiálu potrubných dielov 3. bloku Mochovce a vyhodnotení ich výsledku a po rozsiahlych kontrolách, ktoré potvrdili pripravenosť technológie, dokumentácie i personálu na uvádzanie 3. bloku Mochovce do prevádzky.

28.05.2021 bolo ÚJD SR elektronicky doručené odvolanie jedného z účastníkov konania proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021. Dňa 11.06.2021 ten istý účastník konania elektronicky doručil ÚJD SR doplnenie odvolania proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021. V súlade so správnym poriadkom postúpil prvostupňový správny orgán dňa 12.07.2021 spis orgánu oprávnenému rozhodnúť o rozklade, ktorým je najvyšší predstaviteľ ústredného orgánu štátnej správy – predsedníčka ÚJD SR.

Dňa 24.01.2022 zverejnil ÚJD SR výzvu na vyjadrenie sa k podkladom k návrhu rozhodnutia druhostupňového orgánu a k doručeným rozkladom pre uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3. blok do prevádzky a súvisiace konania. Výzva sa doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti, pričom fikcia doručenia nastane 08.02.2022.

Dňa 08.02.2022 nastala fikcia doručenia Výzvy na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne návrhu jeho doplnenia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním druhostupňového rozhodnutia pre uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 3. blok a súvisiace konania. Týmto dňom sa považuje, že písomnosti v konaní boli doručené všetkým účastníkom konania. Dňa 09.02.2022 bola výzva s prílohami zvesená. Lehota na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia uplynie dňa 01.03.2022.

Dňa 01.03.2022 uplynula lehota na vyjadrenie sa k Výzve na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne návrhu jeho doplnenia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním druhostupňového rozhodnutia pre uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 3. blok a súvisiace konania.

Dňa 25.08.2022 vydala predsedníčka ÚJD SR ako druhostupňový správny orgán rozhodnutie č. 248/2022 P. Vo vydanom rozhodnutí zamieta podaný rozklad a potvrdzuje rozhodnutie č. 156/2021, ktorým ÚJD SR vydal povolenie pre uvádzanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, povolenie na predčasné užívanie stavby, povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi.

Dňa 09.09.2022 nadobudlo druhostupňové rozhodnutie č. 248/2022 P právoplatnosť.

Následne sa zavezením prvej palivovej kazety do reaktora 3. bloku JE Mochovce 34 dňa 09.09.2022 začala fáza uvádzania MO3 do prevádzky, ktorá sa rozdeľuje na etapu fyzikálneho spúšťania a etapu energetického spúšťania. Činnosti fyzikálneho spúšťania, zahŕňajúce zavezenie jadrového paliva do reaktora, prípravu na testy fyzikálneho spúšťania, realizáciu samotných testov fyzikálneho spúšťania a ich následné vyhodnotenie, boli ukončené dňa 09.01.2023, kedy spoločnosť SE, a. s.,  požiadala ÚJD SR o súhlas na prechod do fázy energetického spúšťania.

Po posúdení priebehu a vyhodnotenia testov fyzikálneho spúšťania, protokolov pripravenosti zariadenia na etapu energetického spúšťania, stanoviska externej podpory úradu a predbežných záverov inšpekcie úradu, vydal ÚJD SR dňa 13.01.2023 súhlas na prechod zariadenia do etapy energetického spúšťania. Energetické spúšťanie 3. bloku JE Mochovce prebiehalo od 13.01.2023 do 14.10.2023. Súčasťou etapy energetického spúšťania bol aj 144-hodinový preukazný chod, ktorý prebiehal v termíne od 08.10.2023 do 14.10.2023. Po ukončení preukazného chodu boli na 3. bloku JE Mochovce vykonávané predprevádzkové testy v súlade s predpisom 3-SP/0001 Predprevádzkové testy, ktoré sú súčasťou uvádzania do prevádzky.

Energetické spúšťanie (Ďalej len „ES“) plynulo nadväzovalo na ukončenú etapu fyzikálneho spúšťania. Počas postupne sa zvyšujúceho výkonu boli na výkonových hladinách do 5, 20, 35, 55, 75, 90 a 100 % Nnom vykonané skúšky stanovené etapovým programom ES. Na každej výkonovej hladine sa podľa etapového programu vykonávala séria skúšok, ktoré boli zamerané na kontrolu a preverenie neutrónovo-fyzikálnych charakteristík aktívnej zóny, na preverenie projektom stanovených funkcií jednotlivých zariadení a na preverenie spolupráce jednotlivých zariadení v stacionárnych a prechodových stavoch bloku. Počas ES, vždy po ukončení skúšok na príslušnej výkonovej hladine, boli tieto skúšky písomne vyhodnotené a vyhodnotenie bolo predložené na ÚJD SR.

Dňa 17.8.2023 bola na ÚJD SR doručená žiadosť SE, a.s. o vydanie povolenia na prevádzku 3. bloku JE Mochovce, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení 3. bloku JE Mochovce a žiadosť o vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku 3. bloku JE Mochovce a na dočasné užívanie stavby 3. bloku JE Mochovce. ÚJD SR po posúdení úplnosti žiadosti zistil, že neobsahuje všetky doklady podľa § 6 ods. 2 atómového zákona. Vzhľadom na túto skutočnosť lehoty na vydanie povolení a súhlasov neplynuli. ÚJD SR vyzval žiadateľa listom zn. 7571/2023 na doplnenie chýbajúcich dokladov do 6 mesiacov odo dňa doručenia výzvy na doplnenie. SE, a.s., doplnili podanie dňa 12.01.2024. Aktuálne prebieha na ÚJD SR posudzovanie predloženej dokumentácie, aby mohli byť vydané vyššie uvedené povolenia a súhlasy.

Všetky informácie nájdete aj v časti Aktuality na webovej stránke úradu, na úradnej tabuli úradu a na www.slovensko.sk v časti Centrálna úradná elektronická tabuľa.

 

Prílohy

Aktualizácia: 12.04.2024