Aktuality

Informácia o kontrole zvarových spojov na 3. a 4. bloku JE Mochovce

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) bol zástupcami spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.) informovaný, že pri vizuálnych kontrolách vnútorných povrchov potrubia na 4. bloku JE Mochovce sa zistilo, že povrch koreňa jedného obvodového zvarového spoja vykazuje známky povrchovej korózie. Následná analýza príčin vzniku korózie ukázala, že pre zváranie koreňovej vrstvy bol použitý nevhodný prídavný materiál z nelegovanej feritickej konštrukčnej ocele. Táto skutočnosť má vplyv na koróznu odolnosť zvarového spoja a jeho mechanické vlastnosti. SE, a. s. sa rozhodli riešiť zistenú nezhodu v dvoch súbežných rovinách. V prvom rade bolo potrebné minimalizovať počet takýchto nezhodných zvarových spojov;  na tento účel bola vyvinutá a validovaná spoľahlivá metóda identifikácie použitia iného prídavného materiálu. Paralelne s tým sa komplexne posúdilo riziko súvisiace s takto vyhotovenými zvarovými spojmi. Boli vykonané testy koróznej odolnosti, mikroštrukturálne analýzy a skúšky mechanických vlastností nezhodných zvarových spojov, z výsledkov ktorých bol konzervatívne stanovený maximálny možný korózny úbytok zvarového kovu v koreni zvarov. Na základe takto stanoveného maximálneho možného úbytku zvarového kovu boli pevnostne prepočítane všetky kritické miesta potrubných systémov. Celý proces riešenia nezhody použitia nesprávneho prídavného materiálu pri vyhotovovaní koreňovej vrstvy niektorých zvarových spojov bol nezávisle verifikovaný Výskumným ústavom zváračským v Bratislave. Do riešenia jednotlivých parciálnych úloh boli zapojení špecialisti z Materiálovo-technologickej fakulty STU v Bratislave, ÚJV Řež, DITI, MMV Ostrava, KP SAG a ďalší. ÚJD SR posúdil všetky relevantné dokumenty z pohľadu svojich kompetencií a odsúhlasil navrhnutý koncept riešenia. Na kontrolu príčiny vzniku nezhody a spôsobu výmeny nezhodných zvarových spojov ÚJD SR vytvoril špeciálny inšpekčný tím. Preveruje sa aj prípadný výskyt nezhody tohto charakteru na prevádzkovaných blokoch JE EBO a JE EMO.

Na 3. bloku EMO bolo preverených viac ako 7 tisíc zvarových spojov a z nich 75 malo v koreňovej vrstve (alebo v jej časti) použitý nezhodný prídavný materiál. Táto nezhoda sa netýkala zvarových spojov s najvyššou významnosťou z pohľadu jadrovej bezpečnosti. Všetky zistené nezhodné zvarové spoje boli odstránené a nahradené novými, okrem piatich. Týchto päť nezhodných zvarových spojov sa nachádza na pomocných systémoch bez priameho vplyvu na bezpečnosť a boli ponechané za účelom monitorovania korózneho trendu v reálnych prevádzkových podmienkach. Na prevádzkovaných blokoch EMO a EBO boli preverené zvarové spoje zváračov, ktorí zhotovili nezhodné zvary na 3. bloku Mochovce. Spolu bolo nájdených 7 takýchto nezhodných zvarových spojov, ktoré sa teraz vymieňajú. Ani jeden z nich však nevykazoval žiadne známky poškodenia vo vzťahu k požadovanej integrite ani výraznejší korózny úbytok.

Vykonanými experimentami bolo potvrdené, že z pohľadu základných mechanických vlastností zvarové spoje, kde bol použitý prídavný materiál z nelegovanej konštrukčnej ocele, vyhovujú stanoveným požiadavkám, t. j. majú vyhovujúcu pevnosť, dostatočne vysokú plasticitu a aj vysokú rázovú húževnatosť. Vykonané testy a informácie o koróznej odolnosti umožnili stanoviť dynamiku procesu korózie.

Výsledky vykonaného preverenia potvrdili, že zvarové spoje na 3. bloku JE Mochovce sú bezpečné. SE, a. s., aj naďalej pokračujú v ďalšom zbere, spresňovaní a vyhodnocovaní údajov, prebiehajú dlhodobejšie laboratórne testy, spresňujúce citlivostné analýzy za účelom preukázania bezpečnosti a spoľahlivosti dlhodobej prevádzky.

Aktualizácia: 23.08.2022