Rada pre jadrovú bezpečnosť

Poradným orgánom predsedu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky je Rada pre jadrovú bezpečnosť, ktorá sa venuje otázkam posudzovania koncepcie a hodnotenia stavu jadrovej bezpečnosti a zabezpečenia štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v SR. Jej úlohou je aj hodnotenie činnosti ÚJD SR a posudzovanie pripravovaných vybraných závažných rozhodnutí ÚJD SR, s významným vplyvom na viaceré oblasti národného hospodárstva SR a na postavenie SR vo vzťahu k zahraničiu.

Štatút Rady pre jadrovú bezpečnosť

Aktualizácia: 15.11.2022