Sťažnosti

Postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým:

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy

Náležitosti sťažností

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podrobnejšie upravil vybavovanie sťažností interným normatívnym aktom Smernicou o vybavovaní sťažností a petícií S 101 003:21.

Podávanie sťažností

V listinnej podobe na adrese:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27
P.O.BOX 24
820 07 Bratislava

V elektronickej podobe prostredníctvom formuláru sťažnosť na stránke Ústredného portálu verejnej správy.

Osobne počas úradných hodín od 9.00 h do 14.00 h počas pracovných dní na adrese:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27
P.O.BOX 24
820 07 Bratislava

alebo

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Okružná 5
918 64 Trnava

Štatistika sťažností

  • v roku 2022 – prijatá 1 sťažnosť, odložená
  • v roku 2021 – prijatá 1 sťažnosť, odložená
  • v roku 2020 – žiadna sťažnosť
  • v roku 2019 – žiadna sťažnosť
  • v roku 2018 – žiadna sťažnosť
  • v roku 2017 – žiadna sťažnosť
  • v roku 2016 – prijaté 2 sťažnosti, z toho 1 opodstatnená a 1 neopodstatnená

Aktualizácia: 14.02.2023