MRKS Euratom

Medzirezortná koordinačná skupina Euratom

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie plní ÚJD SR v rámci svojej pôsobnosti záväzky a úlohy, ktoré mu vyplývajú z členstva SR v EÚ. Z pohľadu pôsobnosti je pre ÚJD SR základným dokumentom Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Zmluva Euratom), ktorou je vymedzená komunitárna politika v oblasti využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia.

Uznesením vlády SR č. 442/2006 vznikla na ÚJD SR Medzirezortná koordinačná skupina na koordináciu úloh vyplývajúcich z článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (MRKS Euratom), ktorá zabezpečuje koordináciu, vzájomnú informovanosť, ako aj prerokovanie aktuálnych otázok týkajúcich sa jadrovej problematiky v pôsobnosti Zmluvy Euratom a podľa potreby odporúča prijatie ďalších opatrení. Zasadá spravidla dvakrát ročne. Predsedom MRKS Euratom je podpredseda ÚJD SR.

Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 bola na ÚJD SR zriadená Rezortná koordinačná skupina pre európske záležitosti (RKS), ktorej strategická úroveň je koordinovaná s MRKS Euratom. RKS vykonáva aktivity v súlade so systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a koordinácie/realizácie politík EÚ.

Zasadnutia MRKS Euratom a RKS

Európske záležitosti

Aktualizácia: 21.07.2023