Príručka a politika kvality, manažérsky systém

Na úrade je zavedený procesne orientovaný integrovaný systém manažérstva s cieľom dosiahnutia efektívnejšieho a účinnejšieho napĺňania úloh úradu. Základom pre zabezpečovanie kvality činností ÚJD SR sú norma STN EN ISO 9001:2016 a dokument MAAE GSR Part 2. Čiastočne sa uplatňujú aj požiadavky normy STN EN ISO 9004 a ďalších noriem rady STN EN ISO.

Základným dokumentom systému je Príručka kvality, v ktorej je formulovaná Politika kvality ÚJD SR, kde sú vytýčené ciele kvality. Tie chce ÚJD SR dosiahnuť vo vzťahu k obyvateľom SR, ako aj k medzinárodnému spoločenstvu. Stanovené ciele kvality a fungovanie celého systému sú predmetom vnútorných auditov, a tiež pravidelnej ročnej previerky. Pre všetky procesy sú vypracované príslušné smernice ÚJD SR spolu so sústavou ďalších riadiacich aktov, manažérskych, podporných, inšpekčných postupov a i.

ÚJD SR trvalo zdokonaľuje svoj manažérsky systém. Riadenie činností súvisiacich s manažérskym systémom vykonáva Rada pre manažérsky systém vedená predsedníčkou ÚJD SR. Rada vytvára koncepciu ďalšieho rozvoja manažérskeho systému. Prihliada pritom na skúsenosti z realizácie manažérskych systémov v štátnej správe a na medzinárodné odporúčania z oblasti jadrovej bezpečnosti a dobrú prax.

Aktualizácia: 23.09.2021