Republikové úložisko RAO

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO)

RÚ RAO Mochovce predstavuje multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko a veľmi nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej republike.

Vhodná lokalita úložiska bola vybraná na základe inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. Kritériá výberu zodpovedali platnej legislatíve, bezpečnostným návodom MAAE, požiadavkám na umiestnenie jadrových zariadení a do úvahy bol zobratý aj navrhovaný projekt úložiska, vlastnosti a forma ukladaných rádioaktívnych odpadov. Stavebné práce na úložisku začali v roku 1986 budovaním ílového tesnenia, dôležitého prvku oddeľujúceho uložené rádioaktívne odpady od životného prostredia. Zaradenie úložiska medzi jadrové zariadenia znamenalo zvýšené požiadavky na kvalitu vykonávaných prác. Z tohto dôvodu a na základe odporučení medzinárodnej misie MAAE bolo v ďalšom období navrhnutých a realizovaných niekoľko zmien, ktorých cieľom bolo zvýšenie jadrovej bezpečnosti systému ukladania. Do prevádzky bolo úložisko uvedené v roku 2001.

Ochranné bariéry proti úniku rádioaktivity do životného prostredia predstavujú všetky štruktúry umelé i prírodné, ktoré sa využívajú na oddelenie ukladaných RAO od ŽP a na zabránenie prieniku rádionuklidov do ŽP. V úložisku pre ukladanie nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov tvoria jednotlivé bariéry matrica, v ktorej je odpad zafixovaný, stena vláknobetónových kontajnerov (VBK), železobetónová konštrukcia úložiska, výplň medzipriestoru úložného boxu, viacvrstvové konečné prekrytie a ílová vaňa. Poslednou bariérou je málo priepustná geologická formácia. Pre prípad mimoriadne nepriaznivých podmienok s preniknutím vody do vnútra úložných boxov, je úložisko vybavené drenážnym systémom, určeným na zber a kontrolu vôd. Drenážny systém je jednou z inžinierskych bariér, ktorá zabraňuje negatívnym vplyvom úložiska na životné prostredie.

Úložisko pre nízkoaktívne rádioaktívne odpady (NAO) pozostáva zo sústavy úložných boxov zoradených do radov a dvojradov. Dvojrady sú prekryté oceľovou halou. Boxy sú železobetónové s rozmermi 18 x 6 x 5,5 m, hrúbka stien je 600 mm. Jeden dvojrad tvorí 40 boxov a do každého boxu je možné uložiť 90 vláknobetónových kontajnerov s rozmermi 1,7 x 1,7 x 1,7 m a hrúbkou steny 0,1 m. Celková kapacita doteraz vybudovaných troch dvojradov je 10 800 vláknobetónových kontajnerov so súhrnným objemom 33 480 m3. Aktuálne sa ukladá do druhého dvojradu. Predpoklad zaplnenia druhého dvojradu je do konca roku 2024. Predpoklad zaplnenia tretieho dvojradu je do konca roku 2032. Úložisko je projektované až na 7,5 dvojradu, ktoré budú dobudovávané postupne podľa potreby tvorby nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov.

Do úložiska je transportovaný upravený, nízkoaktívny rádioaktívny odpad (NAO), zaliaty cementovou zmesou vo vlákno-betónových kontajneroch z Bohunického spracovateľského centra a taktiež zo spracovateľského zariadenia FS KRAO v Mochovciach. Označené kontajnery sa po vstupnej kontrole preložia z transportného vozidla do úložného boxu na vopred určené miesto.

Z dôvodu predčasného odstavenia dvoch blokov JE V-1 v Jaslovských Bohuniciach vzrástla potreba vybudovať v rámci existujúceho areálu RÚ RAO Mochovce ďalšie úložné kapacity na efektívne a bezpečné ukladanie veľmi nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov (VNAO) z vyraďovania, ktoré sa ukladajú v manipulačných obaloch, ktoré sú zároveň aj ukladacími jednotkami. Prijímané sú iba manipulačné obaly obsahujúce tuhý odpad. Žiaden tekutý ani plynný odpad nemôže byť na úložisko prijatý.

Manipulačné obaly s VNAO sú združené do rôznych skupín, pričom sa berie do úvahy pôvod RAO, ich vlastnosti a úprava. Typické nízkoaktívne rádioaktívne odpady kontaminovaná zemina, kontaminovaná betónová sutina, kontaminovaný izolačný materiál, atď. vo veľkorozmerových obaloch alebo MEVA sudoch.

Úložisko VNAO je navrhnuté a realizované na celkovú kapacitu 68 000 m3 a úložné priestory úložiska sú budované postupne v troch etapách:

  • I. etapa vybudovanie 1. časti – modulu na 20 000 m3 pre potreby vyraďovania JZ JE A1; táto časť je v prevádzke od roku 2016
  • II. etapa vybudovanie 2. časti – modulu na 9 000 m3 (+100 m3 rezerva) pre potreby vyraďovania JZ JE V1; táto časť je v prevádzke od roku 2017
  • III. etapa predpokladá vybudovanie 3. časti na zostávajúci objem kapacity úložiska v budúcnosti (39 000 m3), resp. podľa potreby a produkcie odpadov VNAO.

Súčasťou úložných priestorov je aj zastrešenie aktuálne zavážanej časti pre zamedzenie nepriaznivého vplyvu počasia a pomocné, priamo súvisiace zariadenia, ako sú drenáže, šachty a kontrolné nádrže priesakov.

Ukladanie VNAO je vykonávané postupným plnením jednotlivého modulu, ktorý je tvorený dnom a stenami modulu. Po zaplnení úložného pruhu je zastrešenie presunuté na ďalšiu (susediacu) časť úložného modulu.

K 14.09.2019 bolo začaté druhé PHJB RÚ RAO po 10 rokoch odo dňa, ku ktorému bolo vykonané predchádzajúce periodické hodnotenie. Dňa 24.07.2020 bola úradu predložená záverečná správa o PHJB daného zariadenia. Inšpekčná činnosť v RÚ RAO bola v roku 2020 zameraná najmä na kontrolu potvrdenia súladu predložených výsledkov periodického hodnotenia za vybrané oblasti hodnotenia so skutočnosťou a s bezpečnostnými požiadavkami definovanými v metodike na vykonanie PHJB RÚ RAO, ako aj fyzická obhliadka častí na ukladanie VNAO a NAO. Tímová inšpekcia úradu potvrdila súlad s predmetnými bezpečnostnými požiadavkami a konštatuje, že sú všetky predpoklady na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti aj v období do budúceho PHJB.

Činnosti ukladania NAO vo VBK do II. dvojradu sa uskutočnili štandardne. Do konca 1. polroka 2021 bolo uložených 6 412 ks VBK, z toho v 1. polroku 2021 bolo uložených 206 ks VBK. Do časti na ukladanie VNAO bolo v 1. polroka 2021 uložených 1 457,80 m3 manipulačných obalov s VNRAO (sudy MEVA a veľkoobjemové vaky). Spolu je uložených 15 720,50 m3 VNAO.

Na základe kontrolných činností ÚJD SR a výsledkov monitorovania vplyvu JZ RÚ RAO na životné prostredie možno hodnotiť doterajšiu prevádzku RÚ RAO ako bezpečnú, so zanedbateľným vplyvom na životné prostredie.
Správy o vplyve prevádzky JZ RÚ RAO na životné prostredie sú publikované na webe držiteľa povolenia.

Aktualizácia: 06.09.2022