Právne predpisy v gescii úradu

ÚJD SR ako ústredný orgán štátnej správy ustanovuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení a vykonáva vecnú prípravu návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a ich predloženie do ďalšieho legislatívneho procesu podpredsedovi vlády SR pre legislatívu.

Aktualizácia: 27.09.2021