Jadrové zariadenia na Slovensku

Jadrové zariadenie (JZ) je súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej konfigurácií, určených na:

  • výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať,
  • využívajú alebo využívali štiepnu reťazovú reakciu
  • nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kilogram, okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu
  • nakladanie s VJP
  • nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi
  • obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva

Aktualizácia: 28.09.2021