Správne konania

Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti, vedených na ÚJD SR a doručovanie verejnou vyhláškou podľa § 8 ods. 10 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prebiehajúce správne konania

3729-2021 SE – J. Bohunice 22.11.2021 02.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
3211-2021 368/2021 SE – J. Bohunice 30.09.2021 02.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
3795-2021 SE – J. Bohunice 26.11.2021 02.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
3209-2021 332/2021 VUJE 30.09.2021 01.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
3799-2021 SE – Mochovce 29.11.2021 01.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
3208-2021 VUJE 30.09.2021 01.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
3766-2021 SE – Mochovce 24.11.2021 01.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
3111-2021 SE – Mochovce 13.09.2021 01.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
3109-2021 JAVYS 14.09.2021 01.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
2590-2021 283/2021 JAVYS 14.07.2021 01.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
Súbor-5
Súbor-6

Aktualizácia: 02.12.2021