Misia ARTEMIS

Misia ARTEMIS je jednou zo služieb medzinárodných partnerských hodnotení a poradenských služieb, ktoré ponúka pre členské štáty Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). ARTEMIS je integrované medzinárodné partnerské hodnotenie zamerané na manažment rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva, vyraďovanie a programy environmentálnej obnovy. Táto služba je určená pre držiteľov povolenia a organizácie zodpovedné za manažment rádioaktívnych odpadov, ako aj pre dozorné orgány a štátne inštitúcie. Cieľom misie ARTEMIS je poskytnúť nezávislý expertný pohľad a rady cez medzinárodný tím špecialistov, zostavený a vyslaný MAAE. Hodnotenie je založené na porovnaní národnej situácie s bezpečnostnými štandardmi MAAE a medzinárodnou dobrou praxou. Samotné misie ARTEMIS pozostávajú zo stretnutí, rozhovorov, návštev lokalít a posudzovania dokumentov.

Slovenská republika prijala v dňoch 12. až 22. februára 2023 prvú misiu ARTEMIS.

Viac informácií o misii ARTEMIS nájdete na webe MAAE (Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu).

Závery misie

Misia ARTEMIS potvrdila, že Slovensko má silný záväzok zaistiť bezpečnú implementáciu aktivít nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, v súlade s legislatívnym a dozorným rámcom, medzinárodnými záväzkami a bezpečnostnými štandardmi MAAE. Misia konštatovala, že Slovensko má vytvorený dobrý základ pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom, ako aj pre vyraďovanie jadrových zariadení. Misijný tím zároveň svoje zistenia zhrnul v záverečnej správe, odovzdanej Slovensku a obsahujúcej tiež odporúčania a návrhy na ďalšie zlepšenia, vrátane oblasti prípravy hlbinného úložiska.

Aktualizácia: 14.11.2023