Misia ARTEMIS

Misia ARTEMIS je jednou zo služieb medzinárodných partnerských hodnotení a poradenských služieb, ktoré ponúka pre členské štáty Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). ARTEMIS je integrované medzinárodné partnerské hodnotenie zamerané na manažment rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva, vyraďovanie a programy environmentálnej obnovy. Táto služba je určená pre držiteľov povolenia a organizácie zodpovedné za manažment rádioaktívnych odpadov, ako aj pre dozorné orgány a štátne inštitúcie. Cieľom misie ARTEMIS je poskytnúť nezávislý expertný pohľad a rady cez medzinárodný tím špecialistov, zostavený a vyslaný MAAE. Hodnotenie je založené na porovnaní národnej situácie s bezpečnostnými štandardmi MAAE a medzinárodnou dobrou praxou. Samotné misie ARTEMIS pozostávajú zo stretnutí, rozhovorov, návštev lokalít a posudzovania dokumentov.

Slovenská republika prijala v dňoch 12. až 22. februára 2023 prvú misiu ARTEMIS.

Viac informácií o misii ARTEMIS nájdete na webe MAAE (Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu).

Aktualizácia: 03.03.2023