Centrum havarijnej odozvy

Centrum havarijnej odozvy

Na hodnotenie priebehu a následkov nehôd a havárií jadrových zariadení závažných z hľadiska ich možného vplyvu na okolie, prípravu návrhov opatrení alebo odporúčaní na ďalší postup a realizáciu cvičení sa na Úrade jadrového dozoru SR vytvorilo centrum havarijnej odozvy (CHO).

Základné režimy práce centra havarijnej odozvy sú definované v troch základných úrovniach:

  • monitorovacia úroveň
  • havarijná úroveň
  • pohavarijná úroveň

Monitorovacia úroveň

Monitorovacia úroveň je základným operačným módom CHO, je orientovaná na monitorovanie základného súboru technologických dát a radiačnej situácie v lokalitách jadrových zariadení (JZ) a previerku funkčnosti zariadení, havarijného informačného systému CHO a prostriedkov komunikácie. CHO v tejto úrovni spracováva aktuálne prehľady o stave JZ, ktorých obsahom je stručná charakteristika prevádzky a radiačnej situácie.

Havarijná úroveň

Do havarijnej úrovne sa prechádza na základe klasifikácie udalosti držiteľom povolenia na prevádzku JZ alebo na základe zmien monitorovaných technologických a radiačných parametrov. Prechod je charakterizovaný overením vyhlásenia havarijného stavu, spohotovením určených pracovníkov úradu a následnou analýzou a vyhodnotením aktuálneho stavu havarovaného JZ. Základnou úlohou CHO počas havarijnej úrovne je monitorovanie, analýza a hodnotenie stavu havarovaného JZ a radiačnej situácie, vrátane predpovede vývoja ďalšieho priebehu havárie. Pre zabezpečovanie úloh CHO na tejto úrovni je ustanovený Havarijný štáb úradu, ktorý je členený na štyri pracovné skupiny.

Pohavarijná úroveň

Po vyriešení havarijnej situácie CHO prechádza na pohavarijnú úroveň a následne sa vracia späť na základnú monitorovaciu úroveň. Táto úroveň je charakterizovaná vypracovaním záverečných protokolov o priebehu, riešení a následkoch havárie JZ a zabezpečením vyšetrenia príčin vzniku havárie. Po splnení všetkých úloh pri výkone dozoru nad riešením havárie JZ sa činnosť CHO vracia späť na monitorovaciu úroveň.

Technické prostriedky používané v CHO

Centrum havarijnej odozvy je technicky aj softvérovo vybavené tak, aby dokázalo plniť všetky funkcie havarijného štábu. Komunikačnými prostriedkami medzi ktoré patria telefonické, faxové a dátové linky, je zabezpečený prenos informácií a údajov. Pre prípad úplného výpadku spojenia je k dispozícii aj záloha v podobe satelitného spojenia. Ďalej sa v Centre havarijnej odozvy využíva softvérové vybavenie pre pomoc s vyhodnotením stavu jadrových elektrární, odhad možného úniku do životného prostredia a pomoc s návrhom opatrení na ochranu obyvateľstva. K dispozícii sú aj nástroje pre zjednodušenie práce samotného havarijného štábu – systém pre prehľad o situácii a komunikáciu medzi skupinami havarijného štábu, prípravu rotácie členov, prístup na webovú stránku úradu a podobne.

Úrad má v reálnom čase k dispozícii výstupy dôležitých meraní zo všetkých jadrových zariadení v Slovenskej republike a radiačné a meteorologické údaje od Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Aktualizácia: 06.09.2022