Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Legislatívny rámec v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. (ďalej len “zákon”). Interným riadiacim aktom Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky je Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, S 401 015:23.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa (Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky) v rámci vnútorného systému preverovania oznámení je riaditeľka osobného úradu Ing. Jarmila Vyrvová Drgonová. Oznámenie je možné zodpovednej osobe podať elektronicky, listinne alebo ústne.

  • Oznámenie v elektronickej forme doručí oznamovateľ zodpovednej osobe na e-mailovú adresu: protispol.cinnost@ujd.gov.sk
  • Oznámenie v listinnej forme doručí oznamovateľ zodpovednej osobe:
    a) do podateľne úradu poštovým podnikom na adresu: Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P. O. BOX 24, 820 07 Bratislava; oznamovateľ vloží oznámenie do zalepenej obálky s viditeľným označením „Oznámenie protispoločenskej činnosti – NEOTVÁRAŤ“
    b) do rúk zodpovednej osoby
  • Oznamovateľ v prípade podania oznámenia ústnou formou kontaktuje zodpovednú osobu so žiadosťou o osobné stretnutie za účelom urobenia oznámenia.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky nemá zriadenú telefonickú linku na prijatie oznámenia. Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

Zodpovedná osoba je povinná prijať a zaevidovať každé oznámenie, aj anonymné. Zodpovedná osoba potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia. Ak zodpovedná osoba nemá možnosť splniť túto zákonnú povinnosť z dôvodu, že nemá k dispozícii kontaktné údaje vo vzťahu k oznamovateľovi, platí, že nie sú naplnené objektívne predpoklady na vznik takejto povinnosti. Zodpovedná osoba vyznačí v rámci evidencie nemožnosť doručenia potvrdenia o prijatí oznámenia. Zodpovedná osoba je povinná posúdiť obsah oznámenia a rozhodnúť o ďalšom postupe. Oznámenie preveruje zodpovedná osoba. Vo výnimočnom prípade si zodpovedná osoba môže prizvať k prevereniu aj ďalšieho zamestnanca, príp. externú osobu. Zodpovedná osoba vyhotoví o výsledku preverenia zápisnicu. V zápisnici zodpovedná osoba zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ v oznámení. Zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti uvádzanej v oznámení, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia, alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

Ak sa preverovaním preukázalo, že podané oznámenie je opodstatnené (aj keď len sčasti); zodpovedná osoba je povinná navrhnúť v zápisnici konkrétne opatrenia na nápravu, je povinná určiť organizačný útvar, ktorý má nápravné opatrenia vykonať a určiť termíny plnenia nápravných opatrení. Určený organizačný útvar je povinný vypracovať správu o prijatých opatreniach a v určenej lehote ju zaslať zodpovednej osobe.

Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Poskytnutie ochrany v rámci trestného konania: žiadosť (náležitosti žiadosti sú uvedené v § 3 ods. 2 zákona) o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom môže podať oznamovateľ súčasne s oznámením, alebo počas trestného konania a to prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Oznamovateľ môže namiesto ochrany podľa § 7 zákona požiadať prokurátora o vydanie písomného potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie.

Poskytnutie ochrany v rámci konania o správnom delikte: žiadosť (náležitosti žiadosti sú uvedené v § 5 ods. 2 zákona) o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom môže podať oznamovateľ súčasne s oznámením, alebo počas konania o správnom delikte a to písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte. Oznamovateľ môže namiesto ochrany podľa § 7 zákona požiadať správny orgán o vydanie písomného potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie.

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.
Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmariť, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia.

Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za porušenie pracovnej disciplíny.
V prípade, ak oznamovateľovi bolo bránené podať oznámenie, môže túto skutočnosť oznámiť priamo predsedníčke úradu, ktorá preverí postup zodpovednej osoby prípadne inej osoby, ktorá bráni v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zodpovedná osoba, zamestnanci podateľne, správca registratúry, prizvaný zamestnanec, externá osoba sú povinní pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámenia zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, totožnosti dotknutej osoby a obsahu oznámenia.

Ak výsledkom preverovania oznámenia je zistenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie protiprávneho konania, ktoré je protispoločenskou činnosťou, zodpovedná osoba oznámi tieto skutočnosti príslušným orgánom.

Zodpovedná osoba, zamestnanec podateľne, správca registratúry, prizvaný zamestnanec, externá osoba pri spracúvaní osobných údajov získaných pri prijímaní, evidencii, preverovaní oznámenia postupujú podľa osobitných predpisov: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zodpovedná osoba na účely evidencie oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa. Zodpovedná osoba, prizvaný zamestnanec, externá osoba na účely preverovania oznámenia spracúvajú aj iné osobné údaje ako meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak je to nevyhnutné na riadne a úplné preverenie oznámenia.

Osobné údaje sa uchovávajú tri roky odo dňa prijatia oznámenia; tým nie sú dotknuté povinnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky vyplývajúce z osobitných právnych predpisov, napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktualizácia: 05.09.2023