Medzisklad vyhoretého jadrového paliva

Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP)

MSVP slúži na dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva (VJP) z produkcie JE v SR. Po vyňatí z reaktora je VJP krátkodobo skladované v bazéne skladovania vedľa reaktora priamo na bloku elektrárne (minimálne tri roky). Po uplynutí tejto doby, ak to podmienky prepravy umožňujú, je VJP transportované do MSVP v Jaslovských Bohuniciach. Tento medzisklad využíva princíp mokrého skladovania so štyrmi bazénmi, pričom tri sú pracovné a jeden rezervný. Palivo je uložené vo skladovacích zásobníkoch KZ 48 s obsahom bóru, vďaka ktorému je zabezpečená podkritičnosť paliva. Voda v bazéne slúži na odvod zostatkového tepla a zároveň ako tienenie pred ionizujúcim žiarením.

V súčasnosti sa v medzisklade skladuje VJP z 1. a 2. bloku JE Mochovce a VJP z JE Bohunice V-1 a JE Bohunice V-2. Maximálna kapacita medziskladu je 14 112 kusov palivových kaziet. Pri terajšej produkcii VJP v prevádzkovaných JE, berúc do úvahy plánované spustenie JE Mochovce 3, 4, bude kapacita postačovať do roku 2022. Preto je rozpracovaný projekt dobudovania skladovacích kapacít MSVP. Palivo sa bude v týchto priestoroch skladovať tzv. suchou formou. VJP bude uložené v špeciálnych kanistroch a odvod zostatkového tepla bude zabezpečený vzduchom prúdiacim komínovým efektom. Takýto spôsob chladenia paliva je nezávislý od elektrickej energie. V roku 2021 sa začalo s výstavbou skladovacích kapacít.

Viac informácií je možné nájsť na stránke Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.: www.javys.sk

Aktualizácia: 04.10.2021