Inšpekčný plán a vyhodnotenie

Inšpekčný plán Úradu jadrového dozoru SR

Inšpekčný plán ÚJD SR predstavuje zoznam plánovaných inšpekcií ÚJD SR na jeden kalendárny rok a je navrhnutý tak, aby rovnomerne pokryl všetky relevantné oblasti výkonu dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. Inšpekčný plán sa vydáva formou príkazu predsedníčky ÚJD SR. Obsahuje základné informácie o každej plánovanej inšpekcii – číslo inšpekcie v inšpekčnom pláne, názov držiteľa povolenia v zmysle atómového zákona, názov lokality jadrového zariadenia alebo miesto podnikania držiteľa povolenia, názov inšpekcie, oblasť inšpekcie a kvartál príslušného roku, na ktorý je inšpekcia plánovaná.

Prehľad vykonaných inšpekcií

Priebeh každej inšpekcie ako aj samotné zistenia sú podrobne dokumentované. Na spôsob, akým sa inšpekcia dokumentuje, sú vytvorené interné predpisy úradu, ktoré musí každý inšpektor dodržiavať. Nedostatky zistené počas inšpekcie sa zaznamenajú do protokolu, spolu s požiadavkami a termínmi na ich odstránenie. Držiteľ povolenia je potom povinný oznámiť úradu spôsob a termín odstránenia nedostatku.

Vyhodnotenie inšpekcií

Inšpekčná činnosť ÚJD SR sa pravidelne vyhodnocuje v zmysle internej Smernice o inšpekčnej činnosti. Vzhľadom k tomu, že inšpekčný plán ÚJD SR sa zostavuje na obdobie jedného roka, vždy na začiatku kalendárneho roka sa vypracúva Analýza inšpekčnej činnosti ÚJD SR za predchádzajúci kalendárny rok. Cieľom analýzy je informovať poradu vedenia ÚJD SR o stave jadrovej bezpečnosti na jadrových zariadeniach v SR a o prepravách rádioaktívnych materiálov a o opakujúcich sa zisteniach pri kontrolách. Podkladom pre vypracovanie analýzy z inšpekčnej činnosti sú výsledky jednotlivých inšpekcií.

Aktualizácia: 13.06.2024