Terminologická komisia

Terminologická komisia ÚJD SR bola zriadená dňa 21.05.2014. Jej úlohou je ustaľovanie a zjednocovanie odbornej terminológie v oblasti mierového využívania jadrovej energie.

Členovia terminologickej komisie sú poradcami pri správnom používaní terminológie a slovenského jazyka, predovšetkým koordináciou spolupráce s jazykovednými ústavmi, príslušnými odborníkmi, či už technickými alebo z iných oblastí.

V Terminologickom slovníku jadrovej bezpečnosti, ktorého revidované a doplnené druhé vydanie vydal v roku 2022 ÚJD SR ako neperiodickú publikáciu, sú zosumarizované výrazy používané v oblasti jadrovej bezpečnosti z platných všeobecne záväzných právnych predpisov, bezpečnostných návodov vydaných ÚJD SR a pod.

Platné bezpečnostné návody

  • BN 1/2022 – Terminologický slovník jadrovej bezpečnosti ÚJD SR (2. vydanie – revidované a doplnené)

kontakt: term.kom@ujd.gov.sk

Aktualizácia: 20.12.2023