Boj proti korupcii

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zriadil k 1. júnu 2015 protikorupčnú linku, ktorej cieľom je zvýšiť prevenciu v oblasti korupcie.

Protikorupčná linka slúži výhradne na nahlasovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru.

Na protikorupčnú linku je možné nahlasovať podnety týkajúce sa podozrenia zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a zneužívania právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

Svoje podozrenie môžete oznámiť elektronicky na e-mailovej adrese: korupcia@ujd.gov.sk
Podnet musí obsahovať konkrétne a overiteľné informácie.

V prípade, že chcete byť informovaný o výsledku prešetrenia vášho podnetu, je potrebné uviesť vaše kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov, resp. neúplných kontaktných údajov vás úrad o výsledku prešetrenia vášho podnetu nebude môcť informovať. Na vybavenie podnetu nahlásenia korupčného správania platí 30-dňová lehota v zmysle správneho poriadku.

Protikorupčná linka neslúži na podávanie podnetov na protikorupčné správanie v úradom dozorovaných subjektoch, na podávanie podaní, sťažností, oznámení a petícií podľa osobitných zákonov (napr. 9/2010 Z. z., 85/1990 Z. z., 211/2000 Z. z. a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní.

Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR schválila dňa 17.12.2020 Protikorupčnú politiku Úradu jadrového dozoru SR s účinnosťou od 01.01.2021. Na základe úlohy B.3 z uznesenia vlády SR č. 585/2018, ako aj na základe Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 a návrhu Národného protikorupčného programu predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky schválila dňa 13.06.2023 Protikorupčný program Úradu jadrového dozoru SR.

Vyhodnotenie plnenia opatrení Protikorupčného programu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa určených ukazovateľov bolo schválené dňa 13.06.2023 na porade predsedníčky.

Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti NAKA.

Aktualizácia: 15.06.2023