Odborná príprava

ÚJD SR podľa atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 o odbornej spôsobilosti Z. z. v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z. a vyhlášky č. 410/2019 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) vykonáva nasledujúce činnosti v oblasti posudzovania, hodnotenia, overovania a kontroly odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení:

 • výkon štátneho dozoru v oblasti odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení podľa § 5 atómového zákona v špecializovaných zariadeniach
 • vydávanie povolenia na odbornú prípravu zamestnancov držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až g) atómového zákona
 • kontrola plnení povinností držiteľov povolení podľa atómového zákona a vyhlášky
 • schválenie systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení podľa § 2 ods. 2 písm. a) bodu 4 a § 24 atómového zákona a § 3 vyhlášky
 • schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov podľa § 2 ods. 2 písm. a) bodu 5 a § 24 atómového zákona a § 4 vyhlášky
 • overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení podľa § 2 ods. 2 písm. d) bodu 1 a § 24 atómového zákona a § 6 a 7 vyhlášky
 • vydávanie, odoberanie alebo odnímanie preukazov o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 2 písm. d) bodu 1 a § 24 a 31 atómového zákona a § 8 vyhlášky
 • overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení, ktorí vykonávajú odbornú teoretickú prípravu a výcvik na reprezentatívnom plnom rozsahovom simulátore pre vybraných zamestnancov podľa § 2 ods. 2 písm. d) bodu 2 a § 24 atómového zákona a § 12 a 13 vyhlášky
 • vydávanie, odoberanie alebo odnímanie preukazov o odbornej spôsobilosti lektorov podľa § 2 ods. 2 písm. d) bodu 2 a § 24 a 31 atómového zákona a § 14 vyhlášky
 • posúdenie dokumentácie uvedenej v prílohe atómového zákona, ktorá je potrebná k jednotlivým druhom povolení, a ktorú ÚJD SR neschvaľuje podľa § 2 ods. 2 písm. e) bodu 3 atómového zákona
 • posúdenie programu prípravy odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 2 ods. 2 písm. e) bodu 4 a § 24 atómového zákona a § 5 vyhlášky
 • posúdenie technického vybavenia špecializovaného zariadenia podľa § 2 ods. 2 písm. e) bodu 5 a § 24 atómového zákona a § 11 vyhlášky
 • schválenie realizácie zmeny v dokumentácií schválenej ÚJD SR v tejto oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) bodu 13 a § 24 atómového zákona
 • odsúhlasenie realizácie zmeny v dokumentácií posúdenej ÚJD SR v tejto oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. f) bodu 2. a § 24 atómového zákona

Odborná príprava inšpektorov jadrovej bezpečnosti

Cieľom odbornej prípravy inšpektora jadrovej bezpečnosti je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí, schopností, zručností a postojov potrebných na vykonávanie štátnej služby v špeciálnom odbore štátnej služby 2.05 Jadrový dozor.

Zameranie odbornej prípravy inšpektora jadrovej bezpečnosti na úrovni služobného úradu je v súlade s poslaním, víziou, hlavnými úlohami a cieľmi úradu.

Odborná príprava vychádza z požiadaviek na odborné kompetencie štátneho zamestnanca vyplývajúcich z opisu štátnozamestnaneckého miesta.

Úrad podporuje princíp profesionality definovaný v zákone č.  55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovaním a zabezpečovaním zodpovedajúceho vzdelávania na dosiahnutie takej úrovne odborných kompetencií, ktorá umožní štátnemu zamestnancovi kvalitný výkon štátnej služby.

Odborná príprava inšpektorov jadrovej bezpečnosti sa uskutočňuje najmä:

 • základnou teoretickou prípravou v rozsahu 200 – 900 vyučovacích hodín;
 • periodickou prípravou inšpektorov;
 • účasťou na vzdelávacích aktivitách organizovaných externými vzdelávacími inštitúciami;
 • účasťou na medzinárodných workshopoch, tréningoch, stážach a pod.;
 • účasťou na postgraduálnom štúdiu;
 • výcvikom a mimoriadnym výcvikom na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore a pod.

Aktualizácia: 15.11.2022