Infožiadosti

Žiadosť o informáciu

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je možné žiadosť o informáciu podať písomne, telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti o sprístupnenie informácií sú vybavené v súlade so zákonom o slobode informácií a v súlade so Smernicou ÚJD SR o slobodnom prístupe k informáciám č. S 130 004:22.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27
P. O. BOX 24
820 07 Bratislava 27
tel.: 02/58 221 152, 138
fax: 02/58 221 166
e-mail: info@ujd.gov.sk

Lehoty na vybavenie žiadosti

Lehoty na vybavenie žiadosti sú v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám nasledovné:

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

  • a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
  • b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
  • c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty (ods. 1). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Spôsob úhrady nákladov

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií: poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet v banke alebo v hotovosti do pokladne.

Na základe § 20 zákona o slobode informácií vedie Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ako povinná osoba evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.

Štatistika infožiadostí

Aktualizácia: 02.07.2024