Periodické hodnotenie

Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení (PHJB)

Na základe § 23 ods. 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je držiteľ povolenia povinný počas prevádzky a počas vyraďovania jadrového zariadenia pravidelne hodnotiť, overovať, a ak je to rozumne uskutočniteľné, neustále systematicky a overiteľným spôsobom zvyšovať úroveň jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a najmenej raz za desať rokov vykonávať pravidelné, komplexné a systematické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení (ďalej len “periodické hodnotenie”) s prihliadnutím na aktuálny stav poznatkov v oblasti hodnotenia jadrovej bezpečnosti a prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na elimináciu ich výskytu v budúcnosti; to zahŕňa aj overenie, že sú zavedené opatrenia na prevenciu havárií a zmiernenie následkov havárií vrátane overenia uplatnenia princípov ochrany do hĺbky.

Intervaly a rozsah periodického hodnotenia podľa § 23 ods. 2 písm. g) atómového zákona sú ustanovené vo vyhláške Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení neskorších predpisov.

Cieľom periodického hodnotenia je určiť rozsah, v ktorom dané jadrové zariadenie spĺňa súčasné národné požiadavky a medzinárodné bezpečnostné štandardy a zodpovedá správnej technickej praxi. Previerka vyhodnocuje jadrové zariadenie podľa platných požiadaviek, preveruje kumulatívne efekty starnutia jadrového zariadenia, vplyv jeho modifikácií a využitia prevádzkových skúseností a technického vývoja na jadrovú bezpečnosť. Previerka tiež určuje odôvodnené zmeny jadrového zariadenia s cieľom udržať alebo zvýšiť požadovanú vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti na úroveň približujúcu sa moderným jadrovým zariadeniam vo svete. Pritom je zároveň potrebné určiť, či odstránenie negatívnych zistení identifikovaných počas previerky a realizácia navrhnutých bezpečnostných zlepšení zaistí zachovanie požadovanej úrovne bezpečnosti až do ďalšieho periodického hodnotenia.

V roku 2013 bolo novelou atómového zákona č. 143/2013 Z. z. povolenie na prevádzku všetkých jadrových zariadení stanovené na neobmedzenú dobu (predtým bolo limitované na dobu maximálne 10 rokov). Podmienka periodického hodnotenia po 10 rokoch prevádzky ostáva v platnosti.

PHJB – V2 (2017)

Držiteľ povolenia, Slovenské elektrárne, a. s., (SE, a. s.) vykonal periodické hodnotenie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice 3. a 4. blok (JE V2). Periodické hodnotenie bolo vykonané pre stav jadrovej elektrárne k 26. augustu 2016, t. j. k dátumu stanovenom v rozhodnutí ÚJD SR č. 275/2008 a bolo ukončené k 30. augustu 2017. Následne ÚJD SR vykonal previerku periodického hodnotenia.

Správa „Previerka periodického hodnotenia JE V2“, vydaná v septembri 2018, dokumentuje výsledky previerky ÚJD SR periodického hodnotenia, ktorú vykonali SE, a. s. ÚJD SR posúdil výsledky periodického hodnotenia vrátane integrovaného plánu realizácie navrhovaných nápravných opatrení a bezpečnostných zlepšení na odstránenie zistených negatívnych skutočností. Previerka, vykonaná v rámci inšpekcie ÚJD SR č. 206/2017, bola zameraná na overenie súladu predložených výsledkov periodického hodnotenia so skutočnosťou a s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, referenčných úrovní WENRA (angl. Western European Nuclear Regulators Association), bezpečnostných štandardov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a dobrej praxe.

PHJB – EMO 12 (2018)

Držiteľ povolenia, Slovenské elektrárne, a. s., (SE, a. s.) vykonal periodické hodnotenie jadrovej elektrárne Mochovce 1. a 2. blok (EMO 12). Periodické hodnotenie bolo vykonané pre stav jadrovej elektrárne k 31. marcu 2017, t. j. k dátumu stanovenému v rozhodnutí ÚJD SR č. 100/2011.

Správa „Previerka periodického hodnotenia EMO 12“ dokumentuje výsledky previerky ÚJD SR správy o periodickom hodnotení, ktorú vykonali SE, a. s. ÚJD SR posúdil výsledky periodického hodnotenia vrátane integrovaného plánu realizácie navrhovaných nápravných opatrení a bezpečnostných zlepšení na odstránenie zistených negatívnych skutočností. Previerka, vykonaná v rámci inšpekcie ÚJD SR č. 306/2018, bola zameraná na overenie súladu predložených výsledkov periodického hodnotenia so skutočnosťou a s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, referenčných úrovní WENRA (angl. Western European Nuclear Regulators Association), bezpečnostných štandardov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a dobrej praxe.

Aktualizácia: 13.01.2023