Misia IRRS

Misia IRRS alebo misia medzinárodného posúdenia dozornej činnosti (Integrated Regulatory Review Service) je misiou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Jej úlohou je vzájomné partnerské hodnotenie, ktoré vychádza z bezpečnostných štandardov MAAE. Misie IRRS MAAE členské štáty pozývajú na dobrovoľnom základe v duchu otvorenosti a transparentnosti. Tieto posúdenia legislatívnej, dozornej a organizačnej infraštruktúry sú zamerané na posilnenie a skvalitnenie vnútroštátneho rámca členských štátov MAAE. Predstavujú mechanizmus vzájomného učenia a predstavujú príležitosť na výmenu odborných poznatkov, skúseností a osvedčených postupov, Posúdenia prispievajú k harmonizácii dozornej činnosti v členských krajinách MAAE. Expertný tím misie zostavuje a do hostiteľskej krajiny vysiela MAAE.

Misia IRRS 2012

Na žiadosť slovenskej vlády sa v SR realizovala misia IRRS od 28. mája do 7. júna 2012. Misia na ÚJD SR preskúmala právny a regulačný rámec pre jadrovú bezpečnosť. Okrem ÚJD SR sa experti misie stretli taktiež s pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), v ktorého kompetencii je dozor nad radiačnou bezpečnosťou jadrových zariadení. Tím tvorili experti z dvanástich rôznych krajín: Belgicko, Brazília, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Južná Kórea, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Ukrajina, a z MAAE.

Závery misie

Medzi hlavné závery z misie, ktoré tím ohodnotil ako dobrú prax patrí nezávislosť ÚJD SR, ktorý vykonáva dobre organizované regulačné procesy otvoreným a transparentným spôsobom. Zavedenie systematického prístupu k odbornému vzdelávaniu napomáha napĺňať pôsobnosť a kompetencie ÚJD SR. Pozitívne ohodnotili aj aktivity ÚJD SR po havárii v elektrárni Fukushima Dai-ichi, kedy ÚJD SR zareagoval promptne, komunikoval otvorene a patrične v pomere k jeho významu pre jadrovú bezpečnosť v SR. Výsledky misie IRRS 2012 sú zhodnotené v správe.

Misia IRRS 2015 – Follow up

V dňoch 24.02. – 03.03.2015 sa konala v priestoroch ÚJD SR následná misia IRRS MAAE. Cieľom následnej misie bola previerka implementácie odporúčaní a návrhov na zlepšenie, ktoré boli navrhnuté Slovenskej republike misiou IRRS MAAE v roku 2012. Na následnej misii sa za SR zúčastnili zamestnanci ÚJD SR, ÚVZ SR a MV SR. Medzinárodný tím tvorili zástupcovia MAAE, Belgicka, Fínska, Maďarska, Slovinska a Spojeného kráľovstva.

Metódy práce misie predstavovali previerku dokumentácie predloženej MAAE pred konaním misie, interview so zamestnancami ÚJD SR, ÚVZ SR, MV SR a pozorovanie na mieste. IRRS tím dospel k záveru, že odporúčania a návrhy z misie v roku 2012 boli systematicky zobraté do úvahy vypracovaním komplexného akčného plánu. V mnohých oblastiach bol dosiahnutý významný pokrok a v súlade s akčným plánom boli realizované mnohé zlepšenia. Výsledky následnej misie IRRS 2015 – Follow up sú zhodnotené v správe.

Misia IRRS 2022

Na žiadosť Vlády Slovenskej republiky, spĺňajúc tak povinnosti plynúce z národnej aj európskej legislatívy, hostila SR v roku 2022 opäť misiu IRRS. Misia bola vykonaná prvý raz v plnom formáte, tzv. „full-scope“ a preskúmala cez bezpečnostné štandardy MAAE dozorný rámec pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť v SR. Do prípravy a uskutočnenia misie boli zapojené okrem ÚJD SR tiež Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národný inšpektorát práce,  Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenský metrologický ústav.

Misijný tím bol zložený z 18 členov vrátane 14 expertov z Austrálie, Česka, Fínska, Holandska, Kanady, Litvy, Maďarska, Pakistanu, Portugalska, Rumunska, Španielska, Spojeného kráľovstva a USA a 4 pracovníkov MAAE. Misia sa konala prevažne v priestoroch ÚJD SR a ÚVZ SR, počas nej sa členovia misie stretli s predstaviteľmi vlády či sprevádzali slovenských náprotivkov pri výkone inšpekcií. Tím posúdil oblasti dozoru a dohľadu nad zariadeniami a aktivitami, kde sa využíva jadrová energia a zdroje radiácie, vrátane havarijnej pripravenosti a odozvy, vyraďovania a kontroly ožiarenia pri práci, v medicíne a na verejnosti. Témami vzájomnej výmeny skúseností boli tiež dopady pandémie koronavírusu na fungovanie dozorných orgánov a nezávislosť dozoru.

Závery misie

Misia IRRS potvrdila, že Slovenská republika má rozvinutý dozorný rámec v posudzovanej oblasti a je odhodlaná ho udržiavať a ďalej zlepšovať. Záverečná správa konštatuje viacero oblastí, kde Slovensko demonštruje pokračujúci pokrok, vrátane otvoreného a transparentného prístupu k havarijnej pripravenosti. Zároveň obsahuje odporúčania a návrhy na ďalšie zlepšenia. Výsledky boli zhrnuté v správe, ktorú misijný tím odovzdal Slovensku.

 

Aktualizácia: 16.01.2023