Dozor nad nakladaním s jadrovým materiálom

V prípade nájdenia jadrového materiálu alebo v prípade podozrenia, že sa jedná o jadrový materiál je nálezca povinný oznámiť tento nález ÚJD SR (info@www.ujd.gov.sk). Viac podrobností sa nachádza v atómovom zákone.

Aktualizácia: 05.09.2022