Voľné pracovné miesta

Ponuka voľných pracovných miest

Služobný úrad Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom registra výberových konaní na Ústrednom portáli verejnej správy.

Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta, ktoré Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky obsadzuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úrad zverejňuje na portáli profesia.sk.

Vyhlásené výsberové konania

Hlavný štátny radca (dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne preložený)

  • Organizačný útvar: odbor bezpečnostných analýz a technickej podpory
  • Druh VK: vonkajšie výberové konanie
  • Termín na podanie žiadosti: 25.05.2023
  • Viac informácií: slovensko.sk/VK

 

Aktualizácia: 26.04.2023