Oblasť zodpovednosti za jadrové škody

Prehľad právnych predpisov v oblasti zodpovednosti za jadrovú škodu

Zákony:

Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlášky:

Vyhláška ÚJD SR č. 170/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody

Preklikom na číslo zákona alebo vyhlášky je prístupná jeho verzia prebratá z webového sídla www.slov-lex.sk.

Aktualizácia: 15.11.2022