Tematické hodnotenie

Smernica Rady 2014/87 EURATOM z 08.07.2014, ktorou sa mení smernica 2009/71 EURATOM, zriaďujúca rámec spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení Európskej únie, požaduje, aby členské štáty Európskej únie uskutočnili tematické partnerské hodnotenie (angl. “Topical Peer Review – TPR”) každých 6 rokov, s prvým hodnotením v roku 2017. Cieľom procesu tematického partnerského hodnotenia, tak ako bolo dohodnuté Skupinou európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG), je:

  • umožniť zúčastneným krajinám preveriť ich opatrenia pre riadenie starnutia jadrových elektrární, identifikovať dobrú prax a oblasti pre zlepšenie
  • vykonať európske partnerské hodnotenie, zdieľať prevádzkové skúsenosti a identifikovať spoločné problémy, ktorým čelia členské štáty EÚ
  • poskytnúť pre zúčastnené krajiny otvorený a transparentný rámec, aby určili vhodné následné opatrenia na nápravu oblastí pre zlepšenie

Táto požiadavka je uvedená v § 4, ods. 1, písm. o) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

TPR 1 – Tematické hodnotenie riadenia starnutia JZ

Členské štáty EÚ, konajúce prostredníctvom ENSREG sa dohodli, že témou pre 1. tematické partnerské hodnotenie je riadenie starnutia. Úloha je bližšie špecifikovaná a jej rozsah načrtnutý v dokumente “Report Topical Peer Review 2017 – Ageing Management Technical Specification for the National Assessment Reports”, ktorý vypracovala WENRA a schválila ENSREG.

Národná hodnotiaca správa Slovenskej republiky pre účely tematického partnerského hodnotenia riadenia starnutia v zmysle smernice Rady 2014/87/EURATOM.

Národný akčný plán Slovenskej republiky na riadenie starnutia

1. tematické partnerské hodnotenie

  • 2021 (dostupné len v anglickom jazyku)
  • 2019

TPR 2 – Tematické hodnotenie požiarnej bezpečnosti

Členské štáty EÚ, konajúce prostredníctvom ENSREG sa dohodli, že témou pre 2. tematické partnerské hodnotenie je požiarna bezpečnosť jadrových zariadení. Úloha je bližšie špecifikovaná a jej rozsah načrtnutý v dokumente “Report Topical Peer Review 2023 – Fire Safety Technical Specification for the National Assessment Reports”, ktorý vypracovala WENRA a schválila ENSREG.

Národná hodnotiaca správa Slovenskej republiky pre účely tematického partnerského hodnotenia ochrany pred požiarmi zmysle smernice Rady 2014/87/EURATOM.

V záujme čo najširšieho zapojenia verejnosti do procesu partnerského hodnotenia, sú jednotlivé Národné hodnotiace správy členských krajín k TPR2 teraz k dispozícii na verejné pripomienkovanie. Skupina ENSREG zverejnila v tejto súvislosti dotazník – formulár, prostredníctvom ktorého môže zainteresovaná verejnosť zaslať otázky k obsahu jednotlivých národných správ a to v termíne do 12. februára 2024. Následne budú jednotlivé krajiny požiadané o poskytnutie odpovedí na zadané otázky. Všetky otázky a odpovede budú neskôr publikované na webových stránkach ENSREG.

Aktualizácia: 09.02.2024