Havarijné cvičenia

Havarijné cvičenia

Havarijný štáb ÚJD SR pravidelne vykonáva tréningy a cvičenia s cieľom preveriť havarijnú pripravenosť svojich zamestnancov. Zložky havarijného štábu ÚJD SR vykonávajú každoročne tréningy spojené so školeniami. Okrem toho sa úrad ako celok prostredníctvom svojho havarijného štábu podieľa na cvičeniach organizácie havarijnej odozvy v lokalitách Bohunice a Mochovce. Tieto cvičenia majú tiež za cieľ otestovať funkčnosť havarijnej pripravenosti držiteľa povolenia. Cvičenia pozostávajú z riešenia úloh a operácií počas simulovaných udalostí, ktoré čo najvierohodnejšie približujú odozvu na reálnu udalosť.

Havarijné cvičenia sú zamerané na otestovanie funkčnosti havarijnej pripravenosti držiteľov povolení a orgánov štátnej správy na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni. Spoločné cvičenia držiteľov povolení a štátnej správy sú zároveň určitou formou kontroly vhodnosti a dostatočnosti systému školení z oblasti havarijnej pripravenosti a vykonateľnosti opatrení, naplánovaných pre havarijnú odozvu. Cvičenia pozostávajú z riešenia úloh a operácií počas simulovaných udalostí, ktoré čo najvierohodnejšie približujú odozvu na reálnu udalosť.

Cvičenia sa svojím rozsahom a množstvom zapojených prvkov organizácie havarijnej odozvy delia na:

  • nácvik – cvičí spravidla jedna zložka organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia a je precvičovaná jedna čiastková činnosť
  • zmenové cvičenie – zúčastňuje sa ho slúžiaca zmena, ktorá cvičí zadanú situáciu podľa predpripraveného scenára
  • celoareálové cvičenie – zapája sa celá organizácia havarijnej odozvy držiteľa povolenia
  • súčinnostné cvičenie – so zapojením organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia + externých organizácií a orgánov štátnej správy

Cvičenie udalostí pri preprave – je cvičením držiteľa povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov a zapája sa doň jeho organizácia havarijnej odozvy s externými organizáciami a dotknutou štátnou správou.

Medzinárodné cvičenia

ÚJD SR sa každoročne zúčastňuje na viacerých medzinárodných cvičeniach organizovaných medzinárodnými organizáciami činnými v oblasti mierového využívania jadrovej energie ako aj na cvičeniach iných štátov. Medzinárodné cvičenia sú zamerané predovšetkým na otestovanie a zhodnotenie schopnosti jednotlivých členských štátov promptne reagovať na radiačné udalosti s cezhraničnými dôsledkami, ktoré vyplývajú z požiadaviek medzinárodných zmlúv a dohovorov, rovnako ako z členstva v EÚ a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu.

Medzinárodné cvičenia pravidelne organizuje Európska Komisia (cvičenia ECUREX) a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (cvičenia ConvEx). Určité stránky havarijnej odozvy sa precvičujú aj v rámci cvičení OECD/NEA (cvičenia INEX), prípadne so susednými štátmi.

Aktualizácia: 06.09.2022