Záťažové testy

Cieľ a rozsah záťažových testov

Havária v JE Fukushima Dai-ichi prinútila celý svet zamyslieť sa nad tým, či jadrové elektrárne sú prevádzkované bezpečne a či miera ich bezpečnosti a spoľahlivosti je primeraná. Bezprostredne po havárii sa na európskej diplomatickej pôde európski politici, ministri členských krajín, zástupcovia jadrového priemyslu a dozorné orgány dohodli na realizovaní bezpečnostných previerok JE. Všetkých 15 členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré prevádzkujú JE, pristúpilo k uvedenému procesu a zapojili sa i susedné štáty EÚ, a to Švajčiarsko a Ukrajina.

Aby sa dosiahol rovnaký prístup k bezpečnostným previerkam, vydala Skupina európskych dozorov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) a Európska komisia (EK) Deklaráciu, obsahujúcu špecifikáciu k záťažovým testom (ZT).

Cieľom ZT bolo určiť, akému stupňu externého nebezpečenstva dokáže JE odolať bez závažného poškodenia jadrového paliva v aktívnej zóne reaktora, alebo bez významného úniku rádioaktívnych materiálov do životného prostredia. Zároveň bolo cieľom zhodnotiť existujúce schopnosti JE a ich pracovníkov pri zvládnutí extrémnych meteorologických podmienok, ktoré môžu v konečnom dôsledku vyústiť k strate základných bezpečnostných funkcií elektrárne. Inak povedané preukázať, že JE, prevádzkované v EÚ, majú primeranú mieru bezpečnosti a nereprezentujú neprimerané riziko pre obyvateľstvo a životné prostredie aj pri extrémnych vonkajších vplyvoch.

Prevencia a zvládnutie následkov úmyselného pádu lietadla na JE nie sú súčasťou ZT pre oblasť jadrovej bezpečnosti (nuclear safety). Pre posúdenie fyzickej jadrovej bezpečnosti (nuclear security), kam patrí aj zhodnotenie nebezpečenstva teroristických útokov, bola na úrovni EÚ vytvorená špeciálna pracovná skupina, ktorá sa uvedenou problematikou bude zaoberať.

Výkon záťažových testov v SR

Testovanie slovenských JE (Bohunice V2, Mochovce 12, Mochovce 34) sa realizovalo prevažne formou inžinierskych analýz, výpočtov a posudkov. Počas ZT boli analyzované mimoriadne externé udalosti ako zemetrasenie, povodne a následky ďalších iniciačných udalostí potenciálne vedúcich k viacnásobnej strate bezpečnostných funkcii JE. Posudzovali sa tiež kombinácie udalostí, vrátane výpadku elektrického napájania, dlhodobého prerušenia prívodu vody, ale i straty elektrického napájania v dôsledku extrémnych klimatických podmienok.

Záťažové testy jadrových elektrární sa v Slovenskej republike začali vykonávať 01.06.2011 v súlade s dohodou medzi EK a skupinou ENSREG. Testovali sa všetky prevádzkované slovenské JE, čiže Bohunice V2, Mochovce 12, a tiež elektráreň vo výstavbe Mochovce 34. Harmonogram testovania bol rozdelený do niekoľkých fáz. V prvotnej fáze odovzdala SR dňa 30.12.2011 Národnú správu o výsledkoch záťažových testov vykonaných na JE v SR sekretariátu ZT, funkciu ktorého vykonáva Joint research center v Pettene v Holandsku. Týmto sa však proces ZT neskončil, ale pokračoval fázou medzinárodného posudzovania výsledkov, ktoré sa organizovalo v troch krokoch.

Desktop review

V termíne od 1. do 20.01.2012 prebiehal tzv. desktop review, v rámci ktorého mali všetky zúčastnené národné dozorné orgány krajín EÚ, ako aj samotná EK možnosť študovať predložené národné správy a sformulovať otázky pre 17 krajín, ktoré ZT vykonali. SR k národnej správe dostala 90 otázok, na ktoré ÚJD SR v spolupráci so SE, a. s., pripravili písomné odpovede.

Partnerská previerka podľa tém (Topical Peer Review)

Druhým krokom posudzovania bola partnerská previerka podľa tém, ktorá sa uskutočnila od 5. do 22.02.2012 v priestoroch EK v Luxemburgu. Ako názov naznačuje, posudzovanie bolo rozdelené do troch hlavných tém, a to:

  • zemetrasenie a extrémne prírodné vonkajšie podmienky
  • úplná strata elektrického napájania a strata koncového odvodu tepla
  • manažment nadprojektových (ťažkých) havárií

Pre každú oblasť mali všetky krajiny EÚ právo nominovať jedného experta, ktorý sa posudzovania zúčastnil. Spolu so zástupcami EK na topical review participovalo takmer 90 expertov. Krajiny, ktoré vykonali ZT, tam prezentovali hlavné výsledky hodnotenia. Súčasne odpovedali na najdôležitejšie otázky, ktoré dostali v rámci predchádzajúcej fázy (desktop review) a odpovedali na priame otázky prítomných expertov. Výsledkom tohto posudzovania bol návrh správy z posúdenia, pre každú zúčastnenú krajinu.

Partnerská previerka v krajine (Country Peer Review)

Správy za každú krajinu boli sfinalizované počas poslednej fázy ZT, ktoré prebiehali v marci 2012 priamo v jednotlivých krajinách (tzv. country peer review). Medzinárodný tím expertov, ktorý mal za úlohu preveriť deklarované výsledky ZT priamo v krajine a najmä priamo na JE, bol v SR od 26. do 29. marca 2012. Zástupcovia ÚJD SR a SE, a. s., odpovedali počas týchto dní na otázky zahraničných hodnotiteľov, ktorí si deklarované tvrdenia overili aj na prevádzkovanom 1. a 2. bloku JE Mochovce a na 3. a 4. bloku JE Mochovce. Pozornosť venovali seizmickej odolnosti bezpečnostne dôležitých stavieb, systémov a komponentov, opatreniam proti zaplaveniu lokality elektrárne, dostupnosti štandardných aj neštandardných zásob chladiva na elektrárni, možnostiam elektrického napájania z rôznych zdrojov, stavu akumulátorových batérií a iným dôležitým aspektom bezpečnosti prevádzky. Na základe zistených skutočností dopracoval tím hodnotiteľov hodnotiacu správu, ktorá je zverejnená spolu s ostatnými správami z iných členských štátov EÚ. Okrem stručného zhrnutia faktov, týkajúcich sa legislatívnych požiadaviek, projektu a organizačných opatrení súvisiacich s troma sledovanými oblasťami, sú v správe uvedené aj silné stránky JE v SR, ako aj odporúčania na ďalšie vylepšenia.

Záverečná správa EK z partnerského posudzovania

26.04.2012 vydali EK a skupina ENSREG záverečnú správu EK – Peer review report of the stress tests performed on European nuclear power plants. ENSREG a EK vo svojom spoločnom vyhlásení konštatovali: “V zmysle princípu neustáleho zlepšovania jadrovej bezpečnosti záťažové testy identifikovali konkrétne zlepšenia. Ako celková správa z partnerského posudzovania, tak i správy jednotlivých krajín obsahujú veľmi praktické odporúčania, ktorých cieľom je dosiahnuť konkrétne vylepšenia.“

Celková správa zdôrazňuje štyri hlavné oblasti pre zlepšenie, ktoré budú preskúmané v celej Európe:

  • vydanie WENRA odporučení s využitím najlepšie dostupných odborných znalostí EÚ na posudzovanie prírodných rizík berúc do úvahy MAAE návody
  • význam Periodic Safety Review
  • implementácia uznávaných opatrení na ochranu integrity reaktora
  • minimalizácia nehôd zapríčinených prírodnými faktormi a obmedzenie následkov takýchto nehôd

Na základe všetkých zozbieraných informácií reprezentanti hodnotiacej komisie EK pripravili záverečnú správu zo ZT JE zahŕňajúcu všetky relevantné krajiny. Správa je verejne prístupná a bola tiež prezentovaná v Európskom parlamente (EP).

Verejné stretnutie k výsledkom záťažových testov

Dňa 23.01.2012 sa v Bratislave konalo verejné stretnutie k výsledkom ZT. Na stretnutí zástupcovia ÚJD SR oboznámili odbornú i laickú verejnosť s rozsahom, obsahom a výsledkami ZT vykonaných na JZ z pozície dozorného orgánu. Na verejnom stretnutí boli prítomní aj zástupcovia SE, a. s., ktorí spolu so zástupcami ÚJD SR odpovedali na všetky položené otázky verejnosti. SR bola prvou krajinou v rámci EÚ, v ktorej sa takéto verejné stretnutie k výsledkom ZT uskutočnilo.

Správy zo záťažových testov

Správa zo záťažových testov vypracovaná ÚJD SR

Správy zo záťažových testov vypracované SE, a. s.

Správy skupiny ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group)

Akčný plán opatrení

Dňa 13.12.2012 predložili SE, a. s., ÚJD SR dokument Akčný plán SE, a. s., pre realizáciu opatrení ako poučenia z udalostí na JE Fukushima Dai-ichi a zo ZT pre JE. SE, a. s., týmto plnia ustanovenie atómového zákona, podľa ktorého je prevádzkovateľ JZ povinný z výsledkov analýz príčin prevádzkových udalostí prijať nápravné opatrenia tak, aby sa zvýšila úroveň jadrovej bezpečnosti JE v SR. ÚJD SR následne pripravil Národný akčný plán SR, ktorý k záveru roka 2012 zaslal EK. Správa obsahuje závery Európskej rady z júna 2012, závery skupiny ENSREG z júla 2012 a sú v nej integrované navrhnuté opatrenia prevádzkovateľa. Akčný plán SE, a. s., a Národný akčný plán SR sú súčasťou procesu ZT európskych JE.

V dňoch 22. – 26.04.2013 sa v Bruseli konal workshop, ktorého cieľom bolo hodnotenie národných akčných plánov a vzájomná diskusia o implementácii odporúčaní. Výsledkom je súhrnná správa z workshopu ENSREG k národným akčným plánom (dostupné len v anglickom jazyku).

V dňoch 20. – 24.04.2015 sa v Bruseli konal Workshop partnerskej previerky pokroku v implementácii národných akčných plánov.

Aktualizácia: 08.02.2024