Inšpekčná činnosť

Inšpekčná činnosť

Prostredníctvom svojich inšpektorov vykonáva ÚJD SR kontrolnú-inšpekčnú činnosť u držiteľov povolení v zmysle atómového zákona formou inšpekcií.
Inšpekčnou činnosťou sa rozumie proces, ktorým sa kontroluje dodržiavanie požiadaviek stanovených v atómovom zákone, vo vyhláškach vydaných ÚJD SR ako aj plnenie rozhodnutí ÚJD SR. V praxi sa inšpekciou overuje najmä to, či jadrové zariadenie bolo vybudované, či je prevádzkované, modifikované alebo vyraďované v súlade so schválenou dokumentáciou a podmienkami povolenia. Počas prevádzky sa tiež dozerá na dodržiavanie predpisov a schválených postupov pri údržbe zariadení. V neposlednom rade sa tiež preveruje, či sú potrebné činnosti vykonávané dostatočným počtom primerane kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov.

Formy inšpekcií

Inšpekcie majú rôzne podoby, najmä sa však delia na plánované a neplánované. Plánované inšpekcie sú uvedené v ročnom inšpekčnom pláne ÚJD SR a sú navrhnuté tak, aby rovnomerne pokryli všetky relevantné oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. Neplánované inšpekcie sú vyvolané stavom na jadrovom zariadení (napr. etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky) alebo prevádzkovými udalosťami. ÚJD SR nimi reaguje na vzniknutú situáciu, ktorá sa stala neočakávane, alebo jej termín sa nedal stanoviť v dostatočnom predstihu.
Inšpekcie sú v zásade vopred ohlasované kontrolovanému subjektu. Môžu však byť aj neohlásené, ak si to ich zameranie a povaha vyžaduje.

Podozrenie na neoprávnené využívanie jadrovej energie

Neplánované inšpekcie vykonávajú inšpektori jadrovej bezpečnosti u osôb, u ktorých je odôvodnený predpoklad, že využívajú jadrovú energiu na iné ako mierové účely alebo využívajú jadrovú energiu neoprávnene. Ďalej u osôb, u ktorých je dôvodné podozrenie, že porušujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktoré sa týkajú mierového využívania jadrovej energie, ako aj u osôb, u ktorých vzniklo odôvodnené podozrenie z vykonávania činností v oblasti využívania jadrovej energie podľa atómového zákona bez povolenia alebo súhlasu.
Prípad neoprávneného využívania jadrovej energie alebo na iné ako mierové účely sa v SR zatiaľ nevyskytol.

Lokalitní inšpektori

Špeciálnou kategóriou inšpektorov ÚJD SR sú lokalitní inšpektori (LI), ktorí majú miesto výkonu svojej práce pridelenú lokalitu s konkrétnym jadrovým zariadením. Hlavný význam pôsobenia LI je v jeho každodennej prítomnosti na konkrétnom jadrovom zariadení. Čiže jeho nepretržitá možnosť pochôdzok po elektrární, počas ktorých kontroluje stav komponentov, systémov a zariadení, sleduje hodnoty vybraných bezpečnostných parametrov jadrového zariadenia a kontroluje prístup personálu k bezpečnostne významným činnostiam.

Výsledky inšpekcií

Priebeh každej inšpekcie ako aj samotné zistenia sú podrobne dokumentované. Nedostatky zistené počas inšpekcie sa zaznamenajú do protokolu, spolu s požiadavkami a termínmi na ich odstránenie. Držiteľ povolenia je potom povinný oznámiť ÚJD SR spôsob a termín odstránenia nedostatku.

Aktualizácia: 27.09.2021