Styčné miesto

Styčné miesto

Legislatíva SR a medzinárodné dohovory vyžadujú, aby mala Slovenská republika zriadené miesto, ktoré zabezpečuje nepretržité prijímanie správ o jadrových a radiačných udalostiach v zahraničí a sprostredkovať ich relevantným orgánom štátnej správy a tiež miesto, ktoré bude informovať zahraničie o jadrových a radiačných udalostiach v Slovenskej republike. V rámci Slovenskej republiky túto kompetenciu plnia Úrad jadrového dozoru SR a Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. Styčné miesto na Úrade jadrového dozoru SR predstavuje určená skupina zamestnancov, ktorá zabezpečuje prijímanie a zasielanie vyrozumenia, oznámenia a ďalších informácií v prípade jadrovej havárie alebo radiačného ohrozenia (ako napr. nehody alebo havárie na jadrovom zariadení, pri preprave rádioaktívnych látok, záchytoch rádioaktívnych materiálov, stratách, nálezoch alebo krádežiach zdrojov ionizujúceho žiarenia, v prípade rádiologických teroristických útokov v Slovenskej republike alebo podobných udalostí v zahraničí)

Spolupracujúce orgány: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky v zastúpení Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba vydali „Spoločné usmernenie na zabezpečenie činnosti styčného miesta“.

Toto usmernenie upresňuje základné povinnosti, rozsah a kompetencie dotknutých orgánov štátnej správy, nevyhnutný rozsah opatrení na zabezpečenie činnosti styčného miesta v zmysle atómového zákona a spôsob organizácie informačného toku pre potreby styčného miesta.

Usmernenie upravuje:

  • postup vzájomného informovania OŠS pre prípad vzniku alebo zistenia udalosti
    spojenej so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
  • povinnosti informovania obyvateľstva a medzinárodného spoločenstva o významných udalostiach spojených s využívaním zdrojov ionizujúceho žiarenia,
  • kritériá pre informovanie styčného miesta.

Aktualizácia: 06.09.2022