Plány ochrany obyvateľstva

Plánované opatrenia zamerané na varovanie, ochranu a pomoc verejnosti pri nehode alebo havárii

Opatrenia, postupy a rôzne úlohy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti sú zdokumentované v Plánoch ochrany obyvateľstva. Plán ochrany obyvateľstva pripravuje každý obvodný úrad v sídle kraja, obvodný úrad a obec. Pritom im poskytujú súčinnosť samosprávne orgány, orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie. Tieto plány ochrany obyvateľstva v oblasti ohrozenia posudzuje Úrad jadrového dozoru SR a schvaľuje Ministerstvo vnútra SR.

Plán ochrany obyvateľstva rieši celý komplex problémov spojených s mimoriadnymi udalosťami. Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu životov a zdravia obyvateľov, v zasiahnutom území. Pri radiačných haváriách je cieľom zabezpečiť, aby u obyvateľov nedošlo k deterministickým účinkom a aby pravdepodobnosť stochastických účinkov bola čo najnižšia. Tento cieľ je možno dosiahnuť obmedzením ožiarenia obyvateľov. Obmedzenie ožiarenia obyvateľov sa dosahuje vykonávaním ochranných opatrení.

Aktualizácia: 05.09.2022