ENSREG

ENSREG – European Nuclear Safety Regulators Group je nezávislý odborný orgán, ktorý vznikol v roku 2007 na základe rozhodnutia Európskej komisie na vysokej úrovni na riešenie otázok v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom. ENSREG bol založený rozhodnutím Európskej komisie v júli 2007.

Skupina ENSREG je zložená z významných predstaviteľov národných jadrových dozorov, dozorov nad bezpečným nakladaním s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom všetkých členských štátov Európskej únie a zástupcov Európskej komisie.

Úlohou ENSREG-u je pomôcť vytvoriť podmienky na neustále zlepšovanie, ako aj dosiahnuť spoločné porozumenie v oblasti jadrovej bezpečnosti a nakladania s rádioaktívnym odpadom. ENSREG tiež poskytuje platformu na výmenu skúseností z dobrej praxe a technologického pokroku.

Ako nezávislý odborný orgán pracuje ENSREG:

  • na zlepšení spolupráce a otvorenosti medzi členskými štátmi v oblasti jadrovej bezpečnosti a nakladania s rádioaktívnym odpadom,
  • na zlepšení celkovej transparentnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a problematiky nakladania s rádioaktívnym odpadom
  • v prípade potreby na poskytovaní odbornej podpory Európskej komisii pri navrhovaní nových požiadaviek v oblasti bezpečnosti jadrových zariadení a bezpečného nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Aby mohol ENSREG plnohodnotne napĺňať svoj ​​pracovný program, boli v jeho v rámci zriadené pôvodne 4 pracovné skupiny (working groups – WG1, WG2, WG3 a WG4). S cieľom zlepšenia koordinácie medzirezortnej spolupráce sa pracovná skupina WG4 zlúčila v roku 2016 s pracovnou skupinou WG1. V súčasnosti pracujú:

  • WG1 – Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti (Improving nuclear safety arrangements)
  • WG2 – Zlepšenie podmienok nakladania s rádioaktívnym odpadom, vyhoretým jadrovým palivom a vyraďovania (Improving
    radioactive waste management, spent fuel and decommissioning arrangements)
  • WG3 – Zvýšenie transparentnosti (Improving transparency arrangements)

Pracovné skupiny sa schádzajú podľa potreby a správy o svojej činnosti predkladajú ENSREG-u, ktorý sa schádza aspoń dvakrát ročne. Do pracovných skupín ENSREG-u sú nominovaní aj odborníci z ÚJD SR, ktorí sa aktívne zúčastňujú na príprave, pripomienkovaní a schvaľovaní dokumentov EÚ legislatívneho i nelegislatívneho charakteru. ENSREG predkladá Európskej komisii a Európskemu parlamentu správu o svojej činnosti každé dva roky.

Na svojom 38. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. marca 2019, ENSREG zvolil do funkcie predsedu na nasledujúce obdobie Ing. Martu Žiakovú, CSc., predsedníčku ÚJD SR.

Aktualizácia: 24.09.2021