Politika, zásady a stratégia jadrovej bezpečnosti

Dokument Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti je previazaný so strategickými dokumentmi, ktoré v danej oblasti v SR existujú a odvolávajú sa na jadrovú bezpečnosť:

  • Programové vyhlásenie vlády SR
  • Stratégia energetickej bezpečnosti SR
  • Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky v SR

Cieľom politiky, zásad a ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti v SR je zhrnutie, zabezpečenie a posilnenie princípov na ochranu obyvateľstva a životného prostredia pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia, ktoré sú spojené s mierovým využívaním jadrovej energie.

Aktualizácia: 22.09.2021