Vo Viedni prebieha 66. zasadnutie Generálnej konferencie MAAE

V týždni od 26. do 30. septembra 2022 prebieha 66. zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (GK MAAE) vo Viedni. Delegáciu SR vedie predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) M. Žiaková a tvoria ju zástupcovia ÚJD SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR – Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva […]

Misia IRRS potvrdzuje, že Slovensko plní záväzky vysokej úrovne bezpečnosti, zároveň vidí priestor na ďalšie zlepšenie

Misia medzinárodného posúdenia dozornej činnosti (misia IRRS), ktorej úlohou je vzájomné partnerské hodnotenie výkonu dozornej činnosti štátu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany vychádzajúce z bezpečnostných štandardov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), sa uskutočnila na žiadosť vlády SR v dňoch 5. až 16. septembra 2022. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) ako […]

Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia č. 248/2022 P

Informujeme účastníkov konania, dotknuté orgány a širokú verejnosť, že dňa 09. 09. 2022 bolo rozhodnutie č. 248/2022 P doručené. Tento deň je aj dňom nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia. Formulár druhostupňového správneho konania č. 738-2022 Rozhodnutie č. 248/2022 P (anonymizované)

ÚJD SR vydal definitívne povolenie na uvádzanie 3. bloku MO 3,4 do prevádzky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) informuje, že po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek a preverení vznesených pripomienok, námietok a podnetov vo veci podaného rozkladu prvostupňového povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 3. bloku Mochovce do prevádzky, vydala dňa 25. 8. 2022 predsedníčka ÚJD SR ako druhostupňový správny orgán rozhodnutie č. 248/2022 P. Vo […]

Informácia o kontrole zvarových spojov na 3. a 4. bloku JE Mochovce

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) bol zástupcami spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.) informovaný, že pri vizuálnych kontrolách vnútorných povrchov potrubia na 4. bloku JE Mochovce sa zistilo, že povrch koreňa jedného obvodového zvarového spoja vykazuje známky povrchovej korózie. Následná analýza príčin vzniku korózie ukázala, že pre zváranie koreňovej vrstvy bol […]

Spolupráca ÚJD SR a STU v otázkach jadrovej bezpečnosti na Slovensku

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) bude spolupracovať s Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) na riešeniach pre bezpečnú prevádzku jadrových elektrární na Slovensku. Zaviazali sa k tomu v Memorande, ktoré v pondelok 22. augusta 2022 podpísali rektor STU Oliver Moravčík a predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková. STU a ÚJD SR plánujú spolupracovať najmä vzájomnými konzultáciami, poskytovaním nezávislých expertíz, […]

Aktuálne informácie o stave na JE Záporožie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom: informácií z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) správ poskytovaných ukrajinským jadrovým dozorom (SNRIU) skupiny ENSREG, v rámci ktorého je ÚJD SR v úzkom kontakte s partnerskými dozormi EÚ ostatných medzinárodných organizácií Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a […]

Pravidelná výmena jódovej profylaxie pre obyvateľov v okolí J. Bohuníc a Mochoviec

V rámci súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR) a ostatnými zapojenými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy k zabezpečeniu informovanosti obyvateľstva zverejňuje Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky tlačovú správu MV SR. Výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice (pre územie v okruhu s polomerom 21 km) a Mochovce (pre územie v okruhu s polomerom 20 […]

Záverečná súhrnná správa zo slovensko-rakúskych konzultácií 2008 – 2021

V rámci Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením a na základe konkrétnych záverov záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prebiehali v rokoch 2008 – 2016 expertné rokovania k 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (v sumáre tvoriace tzv. bezpečnostný dialóg k dostavbe […]

ENSREG konferencia 2022: Jadrová bezpečnosť v Európe

Pod záštitou Európskej skupiny dozorov nad jadrovou bezpečnosťou (ENSREG) a v spolupráci s Európskou komisiou sa v Bruseli v dňoch 20. a 21. 06. 2022 konala už šiesta ENSREG konferencia s titulom Jadrová bezpečnosť v Európe. Konferencia bola kvôli pandemickým opatreniam odložená o jeden rok, aby sa účastníci mohli stretnúť aj osobne a vymeniť si tak svoje skúsenosti […]