Dozor nad prepravou RAO

Preprava rádioaktívneho odpadu

V zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. sa pod prepravou rádioaktívnych materiálov (RAM) rozumejú činnosti spojené s naložením jadrového materiálu, rádioaktívneho odpadu z jadrového zariadenia, vyhoretého jadrového paliva, inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov, opustených žiaričov, rádioaktívnych odpadov neznámeho pôvodu a nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov v mieste nakládky, ich prepravou a vyložením v mieste určenia, ktoré sú realizované v rámci jadrového zariadenia alebo medzi jednotlivými jadrovými zariadeniami.

Transportný systém v SR umožňuje cestnú a železničnú prepravu:

 • pevných a kvapalných RAO v rámci areálu Bohunice
 • pevných RAO medzi lokalitami Bohunice a Mochovce
 • RAO spadajúcu pod cezhraničnú prepravu RAO

Povolenie na prepravu

Prepravovať RAM možno len na základe povolenia na prepravu, ktoré vydá úrad prepravcovi. Vyžaduje sa v zmysle § 5 ods. 3 písm. j.) zákona č. 541/2004 Z. z.

Náležitosti podania žiadosti o povolenie sú uvedené v § 6 zákona č. 541/2004 Z. z. K žiadosti o povolenie na prepravu RAM je potrebné predložiť dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 bod A. zákona č. 541/2004 Z. z. Podrobnejšie je dokumentácia charakterizovaná vo vyhláške úradu č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov v znení vyhlášky úradu č. 105/2016 Z. z.

Čo sa týka povolenia na prepravu úrad postupuje v zmysle § 15 zákona č. 541/2004 Z. z. Osobitnou podmienkou vydania povolenia v zmysle § 5 ods. 3 písm. j zákona č. 541/2004 Z. z. je aj schválenie:

 • dokumentácie systému manažérstva kvality pre povoľovanú činnosť (§ 7 ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z.)
 • predbežného plánu fyzickej ochrany alebo plánu fyzickej ochrany (§ 7 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z.)
 • kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried (§ 7 ods. 6 zákona
  č. 541/2004 Z. z.)
 • vnútorného havarijného plánu jadrového zariadenia, plánov ochrany obyvateľstva a havarijného dopraného poriadku (§ 7 ods. 8 zákona č. 541/2004 Z. z.)

Lehoty na vydanie povolenia na prepravu upravuje § 8 ods. 5 písm. a) zákona č. 541/2004 Z. z. Úrad po obdržaní žiadosti spolu s potrebnou dokumentáciou, začne konať okamžite. Žiadosť aj dokumentáciu posúdi a v prípade, že spĺňa všetky potrebné náležitosti, úrad vydá povolenie na prepravu RAM. V prípade, že dokumentácia nie je úplná, prípadne nespĺňa potrebné náležitosti v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z., úrad vyzve žiadateľa o ich odstránenie, prípadne o ich doplnenie. Povolenie na prepravu úrad vydáva na 3 roky.

Typové schválenie prepravného zariadenia

Preprava RAM sa môže uskutočniť len v schválenom type prepravného zariadenia. Úrad schvaľuje typy prepravných zariadení na prepravu RAM v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. Úrad rozhodne o žiadosti o schválenie typu prepravného zariadenia v lehote do 12 mesiacov od začatia konania. Rozhodnutie o schválení typu prepravného zariadenia sa vydáva najviac na 5 rokov. K žiadosti o schválenie typu prepravného zariadenia je potrebné priložiť projekt zásielky, ktorý je podrobnejšie charakterizovaný v § 7 vyhlášky úradu č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov v znení vyhlášky úradu č. 105/2016 Z. z. Ak prepravné zariadenie na prepravu RAM bolo schválené obdobným spôsobom v členských štátoch alebo v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru, považujeme ich v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. za typovo schválené.

Pri prepravných zariadeniach určených na prepravu RAM je súčasťou podkladov na rozhodnutie úradu o typovom schválení dokumentácia o skúškach, ktoré sa vykonávajú na náklady žiadateľa u oprávnených osôb na vykonávanie takýchto skúšok. Zároveň vyhláška č. 57/2006 Z. z. upravuje jednotlivé typy zásielok a to z hľadiska limitných aktivít ako aj materiálových  obmedzení.

Cezhraničná preprava RAO

Požiadavky na cezhraničnú prepravu RAO sú definované v § 16 zákona č. 541/2004 Z. z., v ktorom sú okrem iného vymedzené pojmy pri cezhraničnej preprave a príslušné orgány dozoru pre cezhraničnú prepravu RAO, ktorými podľa § 16a sú pre prepravu:

 • a) rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení, prepravu vyhoretého jadrového paliva a pre prepravu inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov z miesta úpravy na úložisko je úrad
 • b) inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov okrem prepravy inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov podľa písmena a) je ministerstvo dopravy a výstavby SR

Cezhraničná preprava a s ňou súvisiace požiadavky sú vyšpecifikované v zákona č. 541/2004 Z. z. a to podľa druhu cezhraničnej prepravy:

 • cezhraničná preprava v rámci územia členských štátov
 • cezhraničná preprava mimo územia členských štátov

Licenčný proces povoľujúci realizáciu medzinárodnej prepravy RAO pozostáva z nasledovných krokov:

 • Typové schválenie prepravného zariadenia – § 7 Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z.
 • Povolenie na prepravu rádioaktívnych materiálov – § 15 a príloha č. 2 bod A zákona
  č. 541/2004 Z. z.
 • Povolenie v zmysle štandardných dokumentov k medzinárodnej preprave – § 16 AZ (Smernica Rady 2006/117/Euratom o dozore a kontrole pri preprave RAO a VJP, Rozhodnutie Komisie 2008/312/Euratom, ktorým sa ustanovuje štandardný dokument o dovoze a kontrole pri preprave RAO a VJP, ako uvádza smernica Rady 2006/117/Euratom)
 • Povolenie na dovoz/vývoz RAO – § 11 Vyhlášky č. 30/2012 Z. z.

Aktualizácia: 05.09.2022