Jadrové materiály

Podľa § 11 ods. 1 atómového zákona, Nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu a z čl. 197 Euratom sa pod jadrovými materiálmi chápu špeciálne štiepne materiály, urán obohatený izotopom uránu 235 alebo 233, zdrojové materiály a rudy, pričom:

  • “Špeciálne štiepne materiály” – znamená plutónium 239, urán 233, urán obohatený o izotop uránu 235 alebo 233, a všetky látky obsahujúce jeden alebo viac z horeuvedených izotopov a také iné štiepne materiály, ktoré rada môže určiť rozhodnutím kvalifikovanou väčšinou na návrh komisie. Výraz “špeciálne štiepne materiály” však nezahŕňa zdrojové materiály.
  • “Urán obohatený izotopom uránu 235 alebo 233” – znamená urán obsahujúci izotop uránu 235 alebo 233, alebo obidva v takom množstve, že relatívne zastúpenie súčtu týchto dvoch izotopov k izotopu 238 je väčšie, ako zastúpenie uránu 235 k izotopu 238 vyskytujúcej sa v prírode.
  • “Zdrojové materiály” – znamená urán obsahujúci zmes izotopov, ako sa nachádza v prírode, urán ktorého obsah izotopu uránu 235 je menší ako normálne, tórium, všetky horeuvedené prvky vo forme kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu, všetky iné látky obsahujúce jeden alebo viac z horeuvedených prvkov v takej koncentrácii, ako určí rada rozhodnutím kvalifikovanou väčšinou na návrh komisie.
  • “Rudy” – znamená všetky rudy obsahujúce látky, z ktorých sa môžu vhodnými chemickými a fyzikálnymi procesmi získavať zdrojové materiály definované vyššie v takej priemernej koncentrácii, ako určí rada rozhodnutím kvalifikovanou väčšinou na návrh komisie.

Na objasnenie možno povedať, že v SR sa jadrový materiál, okrem jadrového paliva, častokrát nachádza napríklad vo forme krytov z ochudobneného uránu používaných ako tienenie na zdroje ionizujúceho žiarenia (rôzne defektoskopické prístroje, hladinomery, lekárske prístroje). Taktiež môže ísť aj o chemické zlúčeniny, neutrónové zdroje (Pu-Be neutrónové zdroje).

Ak chce fyzická alebo právnická osoba ukončiť nakladanie s jadrovým materiálom a postúpiť jadrový materiál inej osobe, môže tento materiál odovzdať len takej osobe, ktorá vlastní povolenie ÚJD SR na nakladanie s jadrovými materiálmi.

V prípade nájdenia jadrového materiálu alebo v prípade podozrenia, že sa jedná o jadrový materiál je nálezca povinný oznámiť tento nález ÚJD SR (info@www.ujd.gov.sk). Viac podrobností sa nachádza v atómovom zákone.

Aktualizácia: 18.08.2021