Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky


Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť jadrového dozoru. Zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie, ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a jadrových materiálov. V kompetencii úradu je aj zabezpečovanie posudzovania zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.

Misia IRRS potvrdzuje, že Slovensko plní záväzky vysokej úrovne bezpečnosti, zároveň vidí priestor na ďalšie zlepšenie

Misia medzinárodného posúdenia dozornej činnosti (misia IRRS), ktorej úlohou je vzájomné partnerské hodnotenie výkonu dozornej činnosti štátu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany vychádzajúce z bezpečnostných štandardov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), sa uskutočnila na žiadosť vlády SR v dňoch 5. až 16. septembra 2022. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) ako […]

Kontakty

Sídlo úradu

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27
P.O.Box 24
820 07 Bratislava

tel: 02/58 221 111
fax: 02/58 221 166
Pracovisko v Trnave

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Okružná 5
918 64 Trnava

tel: 033/599 1201
fax: 033/599 1190