Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky


Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť jadrového dozoru. Zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie, ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a jadrových materiálov. V kompetencii úradu je aj zabezpečovanie posudzovania zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.

Zúčastnili sme sa na Úradníckom Job-Fair 2024 na Univerzite Komenského

Úradnícky Job-Fair 2024 organizuje Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle. Cieľom tejto aktivity je predstaviť štátne úrady študentom vysokej školy a osloviť potencionálnych budúcich zamestnancov. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky predstavil na Úradníckom Job-Fair 2024 dňa 16. apríla 2024 prostredníctvom vlastného stánku svoju činnosť, pôsobnosť a kompetencie. […]

Kontakty

Sídlo úradu

Úrad jadrového dozoru
Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika

tel: 02/58 221 111
fax: 02/58 221 166
Pracovisko Bratislava

Bajkalská 27
P.O.Box 24
820 07 Bratislava 27

tel: +421 2 5822 1111
fax: +421 2 5822 1166
Pracovisko Trnava

Okružná 5
918 64 Trnava

tel: +421 3 3599 1201
fax: +421 3 3599 1190