Pripojenie 3. bloku JE Mochovce do siete

Predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková sa v piatok 3. februára 2023 pre RTVS vyjadrila k aktuálnej situácii v súvislosti s energetickým spúšťaním 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. „Počas fázy energetického spúšťania po privedení pary na turbínu bol dňa 31. januára 2023 dosiahnutý výkon reaktora 20 %, kedy prebehlo fázovanie prvého turbogenerátora k energetickej sieti. Skúška […]

Záverečná správa z misie IRRS 2022

Slovenská republika obdržala koncom roka záverečnú správu z misie IRRS 2022. Misia IRRS predstavuje integrované preskúmanie dozorného rámca pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť medzinárodným tímom expertov zastrešené zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Samotná misia sa konala v septembri 2022. Experti cez analýzu podkladov národnej legislatívy, cez rozhovory so zástupcami zapojených slovenských organizácií a […]

Stanovisko ENSREG k bezpečnosti ukrajinských jadrových elektrární

Dňa 24. 11. 2022 sa v Bruseli konalo 51. plenárne rokovanie ENSREG aj za účasti zástupcov ukrajinského štátneho jadrového dozoru s cieľom vyhodnotiť situáciu jadrovej bezpečnosti na ukrajinských jadrových zariadeniach po zámerných rozsiahlych útokoch Ruska na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Počas rokovania ENSREG posudzoval možné následky bombardovania Záporožskej jadrovej elektrárne v dňoch 19. a 20. 11. […]

MAAE zverejnila aktualizáciu databázy Národných jadrových profilov za rok 2022 (Country Nuclear Power Profiles – CNPP)

CNPP je databáza spravovaná MAAE, ktorá obsahuje komplexné informácie o stave a aktuálnom vývoji jadrových programov členských krajín MAAE. Hlavným cieľom CNPP je poskytovať konsolidované informácie o infraštruktúre a vývoji v oblasti energetického využívania jadrovej energie v zúčastnených krajinách a byť zdrojom overených aktuálnych informácií umožňujúcich efektívne plánovanie, rozhodovanie a implementáciu jadrových energetických programov, vedúcich k bezpečnej a ekonomickej prevádzke jadrových elektrární. Do práve publikovanej […]

Vo Viedni prebieha 66. zasadnutie Generálnej konferencie MAAE

V týždni od 26. do 30. septembra 2022 prebieha 66. zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (GK MAAE) vo Viedni. Delegáciu SR vedie predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) M. Žiaková a tvoria ju zástupcovia ÚJD SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR – Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva […]

Misia IRRS potvrdzuje, že Slovensko plní záväzky vysokej úrovne bezpečnosti, zároveň vidí priestor na ďalšie zlepšenie

Misia medzinárodného posúdenia dozornej činnosti (misia IRRS), ktorej úlohou je vzájomné partnerské hodnotenie výkonu dozornej činnosti štátu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany vychádzajúce z bezpečnostných štandardov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), sa uskutočnila na žiadosť vlády SR v dňoch 5. až 16. septembra 2022. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) ako […]

Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia č. 248/2022 P

Informujeme účastníkov konania, dotknuté orgány a širokú verejnosť, že dňa 09. 09. 2022 bolo rozhodnutie č. 248/2022 P doručené. Tento deň je aj dňom nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia. Formulár druhostupňového správneho konania č. 738-2022 Rozhodnutie č. 248/2022 P (anonymizované)

ÚJD SR vydal definitívne povolenie na uvádzanie 3. bloku MO 3,4 do prevádzky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) informuje, že po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek a preverení vznesených pripomienok, námietok a podnetov vo veci podaného rozkladu prvostupňového povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 3. bloku Mochovce do prevádzky, vydala dňa 25. 8. 2022 predsedníčka ÚJD SR ako druhostupňový správny orgán rozhodnutie č. 248/2022 P. Vo […]

Informácia o kontrole zvarových spojov na 3. a 4. bloku JE Mochovce

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) bol zástupcami spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.) informovaný, že pri vizuálnych kontrolách vnútorných povrchov potrubia na 4. bloku JE Mochovce sa zistilo, že povrch koreňa jedného obvodového zvarového spoja vykazuje známky povrchovej korózie. Následná analýza príčin vzniku korózie ukázala, že pre zváranie koreňovej vrstvy bol […]

Spolupráca ÚJD SR a STU v otázkach jadrovej bezpečnosti na Slovensku

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) bude spolupracovať s Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) na riešeniach pre bezpečnú prevádzku jadrových elektrární na Slovensku. Zaviazali sa k tomu v Memorande, ktoré v pondelok 22. augusta 2022 podpísali rektor STU Oliver Moravčík a predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková. STU a ÚJD SR plánujú spolupracovať najmä vzájomnými konzultáciami, poskytovaním nezávislých expertíz, […]