Politika, zásady a stratégia bezpečného využívania jadrovej energie na Slovensku – materiál na pripomienkovanie

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 221/2024 zo dňa 17. 4. 2024 poverila predsedníčku Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) predložiť “Politiku, zásady a stratégiu bezpečného využívania jadrovej energie v Slovenskej republike”. V súlade s predmetným uznesením ÚJD SR vypracoval návrh dokumentu Politika, zásady a stratégia bezpečného využívania jadrovej energie v Slovenskej republike, Berúc do úvahy […]

Bilaterálne stretnutie Slovenska a Rakúska vo Voderadoch k jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrane

V dňoch 17. a 18. júna 2024 sa vo Voderadoch uskutočnilo 31. bilaterálne stretnutie delegácií Slovenskej a Rakúskej republiky k otázkam spoločného záujmu týkajúceho sa jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. Ide o formát pravidelných bilaterálnych stretnutí organizovaných raz ročne, ktorý vychádza z medzivládnej dohody medzi SR a AT v danej oblasti. Partneri sa navzájom informovali […]

Predsedníčke ÚJD SR udelený čestný titul “Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka”

Počas slávnostného galavečera pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie bola predsedníčke Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Ing. Marte Žiakovej, CSc. dňa 1. mája 2024 udelená štátna cena Alexandra Dubčeka. Právo používať čestný titul “Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka” bolo predsedníčke ÚJD SR udelené za významné zásluhy o rozvoj v oblasti jadrovej […]

Zúčastnili sme sa na Úradníckom Job-Fair 2024 na Univerzite Komenského

Úradnícky Job-Fair 2024 organizuje Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle. Cieľom tejto aktivity je predstaviť štátne úrady študentom vysokej školy a osloviť potencionálnych budúcich zamestnancov. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky predstavil na Úradníckom Job-Fair 2024 dňa 16. apríla 2024 prostredníctvom vlastného stánku svoju činnosť, pôsobnosť a kompetencie. […]

Výzva na zaslanie návrhov projektov – Program technickej spolupráce MAAE na obdobie 2026-2027

V súvislosti s prípravou Programu technickej spolupráce Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na nasledujúce obdobie rokov 2026 – 2027 si Vám v prílohe dovoľujeme zaslať verbálnu nótu a príslušné usmernenia (Guidelines for the Planning and Design of the IAEA 2026–2027 Technical Cooperation Programme) k príprave národných alebo regionálnych projektov. Program technickej spolupráce MAAE je […]

Bilaterálne stretnutie jadrových dozorov Slovenska a Poľska

V dňoch 11. a 12. apríla 2024 sa v Tomášove konalo bilaterálne stretnutie zástupcov dozorných orgánov nad jadrovou bezpečnosťou, a to Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) a Państwowa Agencja Atomistyki Poľskej republiky (PAA). Účastníci stretnutia sa vzájomne informovali o aktuálnom vývoji aktivít dozorných orgánov a najdôležitejších činnostiach vykonaných v období od predchádzajúceho bilaterálneho […]

Výkonný tajomník CTBTO R. Floyd oficiálne navštívil Slovensko

Dňa 9. apríla 2024 výkonný tajomník (VT) Organizácie pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO) Robert Floyd po prvý raz od svojho nástupu do funkcie oficiálne navštívil Slovensko. ES Floyd sa v sprievode predsedníčky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) M. Žiakovej stretol s ministrom zahraničných vecí J. Blanárom a následne rokoval s podpredsedom vlády […]

Prednáška Dr. Floyda, výkonného tajomníka CTBTO, na Univerzite Komenského v Bratislave

Dňa 9. apríla 2024 (utorok) sa o 15:00 hod. uskutoční v aule F1 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave populárno-vedecká prednáška Dr. Roberta Floyda, výkonného tajomníka Organizácie Zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO). Prednáška s názvom „My World – Your World“ bude realizovaná v rámci jeho oficiálnej návštevy SR. Jej témou […]

Misia SALTO v Mochovciach

V dňoch 19. – 22. marca 2024 hostili Slovenské elektrárne, a.s., expertnú misiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) SALTO na prvom a druhom bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Formát misie SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) sa zameriava na bezpečnostné aspekty spojené s prípravou na dlhodobú prevádzku či dlhodobou prevádzkou jadrových elektrární, čo predstavuje […]

Súhrnná publikácia o workshope k zodpovednosti za jadrové škody

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ako koordinátor spolupráce Slovenskej republiky s Agentúrou pre jadrovú energiu pri OECD (OECD/NEA) v rámci svojej činnosti v dňoch 18. – 20. 10. 2017 spoluorganizoval s OECD/NEA medzinárodný workshop k občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody. Workshop sa konal v Bratislave za účasti takmer 170 účastníkov z celého sveta. Sekretariát OECD/NEA […]