Národné správy

Národná správa

spracovaná v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti

Slovenská republika ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti (ďalej len Dohovor) 23.02.1995 ako prvý štát s jadrovým zariadením v zmysle dohovoru. Týmto krokom Slovenská republika deklarovala ochotu a pripravenosť aktívne sa zúčastňovať na plnení ustanovení dohovoru. Predložené národné správy boli vypracované v zmysle článku 5 a svojou štruktúrou rešpektujú odporúčania Smernice týkajúcej sa národných správ.

NS SR o jadrovej bezpečnosti (otázky a odpovede):

spracovaná v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

Cieľom týchto dokumentov je zhrnutie, zabezpečenie a posilnenie princípov na ochranu obyvateľstva a životného prostredia (ďalej len „ŽP“) pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia, ktoré sú spojené s mierovým využívaním jadrovej energie.

NS SR o bezpečnosti nakladania s VJP a RAO (otázky a odpovede):

Správa Slovenskej republiky

spracovaná v zmysle článku 14 ods. 1 Smernice Rady 2011/70/Euratom

Účelom týchto správ je splniť povinnosti SR podľa článku 14 odsek 1 smernice Rady 2011/70/EURATOM zo dňa 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné
a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Táto smernica bola transponovaná zákonom č. 143/2013 Z. z., ktorým sa novelizovali zákony č. 541/2004 Z. z.
o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde).

spracovaná v zmysle článku 9.1 Smernice Rady 2009/71/Euratom

Účelom týchto správ je splniť povinnosti SR podľa článku 9.1 Smernice Rady 2014/87/EURATOM z 8. júla 2014, ktorou sa mení Smernica 2009/71/EURATOM z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení. Smernica v článku 9.1 ukladá povinnosť členského štátu predložiť Komisii správu o vykonávaní smernice do 22. júla 2020. Táto smernica bola transponovaná novelou zákona č. 541/2004 Z. z. (atómový zákon) pod č. 96/2017 Z. z. Národná správa bola vypracovaná na základe návodu ENSREG týkajúceho sa správ členských štátov z februára 2019. Kapitoly 4-8 správy korešpondujú s článkami 4-8 Smernice Rady 2014/87/EURATOM, ktoré sú tiež uvedené na úvod jednotlivých kapitol.

Aktualizácia: 09.04.2024