Finálne spracovanie kvapalných RAO

Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FS KRAO)

Jednotlivé linky technologického zariadenia sú určené predovšetkým na spracovanie a úpravu kvapalných RAO do formy vhodnej na uloženie na Republikovom úložisku RAO (RÚ RAO) v Mochovciach. Základnou technológiou zariadenia je spracovanie rádioaktívnych koncentrátov, vysýtených sorbentov a kalov do bituménovej matrice a ich uloženie do 200 l sudov. Následne sú sudy umiestnené do vláknobetónových kontajnerov (VBK). Technológiou cementácie – aktívnou zálievkou sú sudy vo VBK zaliate cementovou zálievkou. Manipulačné zariadenia FS KRAO v Mochovciach umožňujú okrem spracovania kvapalných RAO aj manipulácie s pevnými RAO z produkcie JE Mochovce a JE Bohunice, ktoré sú zafixované v pevnom obale 200 l sud MEVA alebo v 60 l sude. Sudy s pevným RAO sú transportované do FS KRAO, kde sa vložia do VBK kontajnera a ďalej sú spracované technológiou cementácie až po uloženie v RÚ RAO v Mochovciach.

Aktualizácia: 15.11.2022