Oblasť mierového využívania jadrovej energie

Prehľad právnych predpisov v oblasti mierového využívania jadrovej energie (dohľad nad jadrovou bezpečnosťou)

Zákony:

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (po zapracovaní noviel s účinnosťou od 01. 01. 2022)

Vyhlášky:

 

Preklikom na číslo zákona alebo vyhlášky je prístupná jeho verzia prebratá z webového sídla www.slov-lex.sk.

Aktualizácia: 15.11.2022