Rada pre manažérsky systém

Rada pre manažérsky systém je expertný poradný orgán predsedu ÚJD SR pre tvorbu, posudzovanie koncepcie, hodnotenie a rozvoj manažérskeho systému a posilňovanie kultúry bezpečnosti na ÚJD SR. Členmi Rady pre manažérsky systém sú zamestnanci ÚJD SR kompetentní na základe svojho postavenia, vzdelania, doterajšej praxe a skúseností vyjadrovať sa k otázkam manažérskeho systému ÚJD SR a kultúry bezpečnosti. Zasadanie rady sa koná minimálne raz ročne, pričom jedným z predmetov rokovania je správa o stave manažérskeho systému ÚJD SR za uplynulý rok.

V rámci svojej činnosti Rada pre manažérsky systém:

  • posudzuje koncepciu rozvoja manažérskeho systému na ÚJD SR, návrhy na postup jeho zlepšovania, prerokováva a posudzuje otázky jeho vývoja a uplatnenia
  • určuje potrebu, podmienky a požiadavky na vykonanie previerok manažérskeho systému a kultúry bezpečnosti
  • prerokováva a posudzuje správy z auditov, hodnotení a porovnávacích štúdií manažérskeho systému a kultúry bezpečnosti
  • prerokováva otázky spolupráce, výmeny skúseností a dobrej praxe v rámci implementácie manažérskeho systému v štátnej správe SR a v zahraničí
    predkladá a posudzuje návrhy na zvýšenie účinnosti a efektívnosti manažérskeho systému ÚJD SR
  • posudzuje návrhy legislatívnych dokumentov pre oblasť manažérskeho systému
  • určuje potrebu a predkladá návrhy na vykonanie výskumných prác a zákaziek na podporu rozvoja manažérskeho systému a kultúry bezpečnosti na ÚJD SR

Aktualizácia: 15.11.2022