Ekonomické informácie

Príspevok na výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou

Od 1. januára 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 94/2007 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. atómový zákon. Tento zákon zaviedol do právneho poriadku SR povinnosť platiť ročný príspevok na výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. Právnou úpravou zákona sa uložila povinnosť tým subjektom, ktoré sú držiteľmi povolení podľa atómového zákona, platiť ročné príspevky. Výška ročného príspevku je závislá od druhu jadrového zariadenia, ako aj typu vydaného povolenia. Uvedené príspevky sú príjmom štátneho rozpočtu a pre kapitolu ÚJD SR sú záväzným ukazovateľom plnenia rozpočtu.

Aktualizácia: 23.08.2021