Preprava jadrových materiálov

Dozorná činnosť pri zaistení jadrovej bezpečnosti počas prepráv jadrových materiálov sa vykonávala v zmysle atómového zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov v znení vyhlášky č. 105/2016 Z. z., a v zmysle medzinárodných štandardov a odporúčaní.

V zmysle vyššie uvedenej legislatívy sa pod prepravou rozumejú činnosti spojené s naložením jadrového materiálu, rádioaktívneho odpadu z jadrového zariadenia, vyhoretého jadrového paliva, inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov, opustených žiaričov, rádioaktívnych odpadov neznámeho pôvodu a nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov v mieste nakládky, ich prepravou a vyložením v mieste určenia, ktoré sú realizované v rámci jadrového zariadenia alebo medzi jednotlivými jadrovými zariadeniami.

Preprava čerstvého a vyhoretého jadrového paliva sa v SR vykonáva železničnou, cestnou, vodnou a leteckou dopravou alebo ich kombináciou.

Prepravu rádioaktívnych materiálov možno uskutočňovať len v prepravných zariadeniach, ktorých typy schválil úrad v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 1 atómového zákona, pričom ich preprava môže byť vykonaná len na základe povolenia na prepravu vydanom prepravcovi úradom podľa § 6 atómového zákona Podrobnejšie je dokumentácia charakterizovaná vo vyhláške úradu č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov v znení vyhlášky úradu č. 105/2016 Z. z. Osobitnou podmienkou vydania povolenia v zmysle § 5 ods. 3 písm. j atómového zákona je schválenie:

  • dokumentácie systému manažérstva kvality pre povoľovanú činnosť (§ 7 ods. 4 atómového zákona)
  • predbežného plánu fyzickej ochrany alebo plánu fyzickej ochrany (§ 7 ods. 5 atómového zákona)
  • kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried (§ 7 ods. 6 atómového zákona)
  • vnútorného havarijného plánu jadrového zariadenia, plánov ochrany obyvateľstva a havarijného dopravného poriadku (§ 7 ods. 8 atómového zákona)

V prípade cezhraničnej prepravy jadrových materiálov sa na dovoz alebo vývoz vyžaduje povolenie v súlade § 5 ods. 3 písm. h atómového zákona. Požiadavky na dovoz alebo vývoz jadrových materiálov sú definované v § 14 atómového zákona a požiadavky na cezhraničnú prepravu rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva sú definované v § 16 atómového zákona

Aktualizácia: 09.08.2022