Záruky na jadrové materiály

Záruky

Problematika záruk na jadrové materiály a ich kontroly sa stala aktuálnou po tom, ako si medzinárodné spoločenstvo uvedomilo nebezpečenstvo, ktoré predstavuje použitie jadrových zbraní pre ľudstvo, ale aj pre životné prostredie. Z tohto vyplynula potreba zavedenia systému, v ktorom budú materiály a technológie, ktoré môžu byť zneužité na výrobu jadrovej zbrane, alebo iného jadrového výbušného zariadenia kontrolované. Záväzok štátov vyjadrujúci ich pozitívny prístup k riešeniu problematiky bol vyjadrený pristúpením konkrétnych štátov k Zmluve o nešírení jadrových zbraní (ďalej len „Zmluva“). Tá berúc do úvahy ničivé dôsledky jadrových zbraní uznala päť štátov, ktoré v tej dobe vlastnili jadrové zbrane (USA, ZSSR, Veľká Británia, Francúzsko a Čína) a všetky ostatné zmluvné strany nevlastniace jadrové zbrane a zaviazala ich neprijímať priamo či nepriamo od kohokoľvek jadrové zbrane, alebo iné jadrové výbušné zariadenia ani kontrolu nad nimi, nevyrábať ich ani ich nezískavať akýmkoľvek iným spôsobom, ani nevyhľadávať a neprijímať akúkoľvek pomoc pri ich výrobe. Cieľom Zmluvy je zabránením šírenia jadrových zbraní zmenšiť nebezpečenstvo jadrovej vojny, a tým zvýšiť bezpečnosť ľudí. Spôsob dosiahnutia tohto cieľa je rozpracovaný v článkoch zmluvy. K Zmluve pristúpila bývalá ČSSR 1.7.1968. Medzinárodný zárukový systém je postavený na dohodách k Zmluve, ktoré boli z dôvodu potreby získania všetkých dôležitých detailov o jadrovom programe v jednotlivých krajinách rozšírené o Dodatkový protokol. ČSSR ako zmluvná strana Zmluvy o nešírení jadrových zbraní sa zaviazala prijať záruky Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) za účelom verifikácie napĺňania požiadaviek zmluvy s ohľadom na prevenciu diverzie jadrovej energie z mierového použitia na použitie v jadrových zbraniach, alebo iných jadrových výbušných zariadeniach. Záruková dohoda uzatvorená medzi ČSSR a MAAE je známa ako INFCIRC/173. V súvislosti so vstupom SR do Európskej únie sa v SR začali uplatňovať Záruky Euratomu, ktoré sú implementované na základe Kapitoly VII Zmluvy Euratom a na základe nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu. Od 1. decembra 2005 je v platnosti trilaterálna záruková dohoda (INFCIRC/193) medzi MAAE, Euratomom a SR a jej Dodatkový protokol, ktorá nahradila dovtedy platnú bilaterálnu zárukovú dohodu.

Evidencia a kontrola jadrových materiálov

Štátny systém evidencie a kontroly jadrových materiálov, ktorý je založený v SR bol vybudovaný bývalou Československou komisiou pre atómovú energiu (ČSKAE), a po rozdelení ČSFR v roku 1993 bol prevzatý ÚJD SR. Tento systém je založený na požiadavkách zárukovej dohody a zohľadňuje požiadavky zmluvy ako aj európskej legislatívy platnej v danej oblasti. ÚJD SR vedie štátny systém evidencie jadrových materiálov na základe ustanovení § 4 ods. 1 písm. k) atómového zákona. Evidencia a kontrola jadrových materiálov sa vykonáva v súlade s § 13 atómového zákona a v súlade s vyhláškou č. 54/2006 o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností. Účelom štátneho systému evidencie a kontroly jadrových materiálov je zabrániť zneužívaniu jadrových materiálov, tiež zabrániť nezákonnému nakladaniu s jadrovými materiálmi, zisťovať straty jadrových materiálov a poskytovať informácie, ktoré by mohli viesť k ich nájdeniu. Pri výkone inšpekčnej činnosti v dotknutej oblasti ÚJD SR vykonáva samostatné inšpekcie a inšpekcie v spolu s inšpektormi MAAE a Euratomu.

Aktualizácia: 23.08.2021